20.05.2021

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2020 година.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 20 май 2021 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2020 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2020 г. сума в размер на 5 162 755.04 (пет милиона, сто шестдесет и две хиляди, седемстотин петдесет и пет лева и четири стотинки) за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,249122807 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,2236666667 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 15 юли 2021 г.

Срок за изплащане на дивидента – 6 месеца, до 14.01.2022 год. включително.

Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за финансовата 2020 година имат лицата, които притежават акции на 03.06.2021 година.

Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на дружеството, с която се въвежда възможност за гласуване чрез кореспонденция.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година и назначи доц. д-р Катя Райкова Златарева за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. Акционерите изразиха благодарност към досегашния одитор на дружеството проф. д-р Михаил Динев.

Общото събрание на акционерите прие нова Политиката за възнагражденията на съвета на директорите, в сила от 1 юни 2021 година.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2020 г.

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

 Публичните компании от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД и Хидравлични елементи и системи АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 6,7 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 36 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 20.8 пъти.

Общата сума на дивидентите за 25-годишната история на предприятията от групата на Стара планина холд е в размер на 189,3 милиона лева.