28.05.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Предвид постигнатите резултати за първото тримесечие на тази година, ръководството на холдинга потвърждава предвижданията си постепенният ръст в консолидираните приходи от продажби да продължи и очаква през второто тримесечие те да достигнат 67.6 млн. лева, с което ще бъде отчетен ръст от 46.9 % спрямо същия период на предходната година и повишение от 13.0 % спрямо същия период на предкризисната 2019 година.

С този резултат предвиждаме продажбите през първото полугодие на 2021 година да отчетат ръст от 0.27 % спрямо актуализирания през април 2021 г. бизнес план и 28.7 % спрямо същия период на предходната година. Очакваните приходи за първото шестмесечие на 2021 година ще надхвърлят със 7.9 % приходите за първото полугодие на предкризисната 2019 година.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз