17.11.2021

Стара планина холд АД продаде дяловото си участие във Винпром АД.

Стара планина холд АД продаде дяловото си участие от 33 492 броя акции, всяка с номинал 2 лева, представляващи 95.69 % от капитала на дружество „Винпром" АД, град Велико Търново, на цена от 2 250 000 лв. Купувач на акциите е дружество "Синтезия" ООД.

Дяловото участие във „Винпром" АД е придобито от Стара планина холд АД през април 2017 г. за цена от 1 953 595 лева и за периода до настоящия момент холдингът е получил приход от инвестицията си в размер на 1 004 760 лв.

С продажбата на това дялово участие ръководството на Стара планина холд АД затвърждава намерението си да концентрира усилията и инвестициите на холдинга в дружества от машиностроителния сектор.

След изключване на дружеството от консолидация очакваме консолидираните нетни приходи от продажби на холдинга да спаднат с около 1 млн. лв. на годишна база.

Писмо