24.03.2022

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2021 година, заверен от одитор.

Годишен доклад за дейността на Стара планина холд АД през 2021 година
Одиторски доклад
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Карта за оценка на корпоративното управление, приложение към годишния доклад
Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите
Декларации по ЗППЦК
Годишен финансов отчет по форми на КФН
Годишен финансов отчет в ESEF формат

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз