23.05.2022

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2021 година.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 23 май 2022 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2021 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2021 г. сума в размер на 6 181 039.84  (шест милиона сто осемдесет и една хиляди и тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,29825 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,28333 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 15 юли 2022 г.

Срок за изплащане на дивидента – 6 месеца, до 14.01.2023 год. включително.

Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за финансовата 2021 година имат лицата, които притежават акции на 06.06.2022 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година и назначи доц. д-р Катя Райкова Златарева за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. 

Общото събрание на акционерите избра нов Одитен комитет на дружеството.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2021 г.

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

 Публичните компании от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД и Хидравлични елементи и системи АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 8,166 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 42,5 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 24,3 пъти.

Общата сума на дивидентите за 25-годишната история на предприятията от групата на Стара планина холд е в размер на 215,6 милиона лева.