29.07.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2022 година.

Нетната печалба на Стара планина холд АД през първото полугодие на 2022 година достигна 7 570 хил. лева, което представлява ръст от 7.15 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 7 065 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от 51.22 % спрямо печалбата за първото полугодие на 2020 година.

Предварителните обобщени данни сочат, че резултатите надхвърлят публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за първото полугодие на 2022 година ще бъдат с над 38 % по-високи от продажбите през същия период на 2021 година и с над 78 % спрямо отчетените продажби през първото полугодие на 2020 година. Очакваме нетните приходи от продажби за първото полугодие да достигнат 182.7 млн. лева.

Очакваме консолидираните приходи за третото тримесечие на 2022 година да достигнат 94.5 млн. лв., с което ще отчетем ръст от над 30 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 114 % спрямо същия период на 2020 година. С прогнозираните приходи за второто полугодие на 2022 година ще отчетем ръст от близо 27 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 88 % спрямо второто полугодие на 2020 година. Предвиждаме продажбите през 2022 година да надхвърлят 366 млн. лева – с 31.7 % ръст спрямо 2021 година и 9.86 % повишение спрямо първоначалните ни очаквания за 2022 година.

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
Финансов отчет по форми на КФН
 
Регулираната информация е публикувана в  Естри нюз.

 

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ ПО ШЕСТМЕСЕЧИЯ, вкл. актуализирана прогноза за 2022 година (млн. лв.)

 
[No canvas support]>