27.10.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за деветмесечието на 2022 година ще бъдат с близо 37 % по-високи от продажбите през същия период на 2021 година и с над 90 % спрямо отчетените продажби през деветте месеца на 2020 година.

Нетната печалба на Стара планина холд АД към 30.09.2022 година достигна 8 409 хил. лева, което представлява ръст от 7 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 7 859 хил. лв. за същия период на предходната година и увеличение от над 57 % спрямо печалбата за деветте месеца на 2020 година.

Очакваме консолидираните приходи за третото тримесечие на 2022 година да достигнат 96.2 млн. лв., с което ще отчетем ръст от над 33 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 117 % спрямо същия период на 2020 г. С прогнозните приходи за деветмесечието на 2022 година предвиждаме да отчетем ръст от над 25 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 88 % спрямо деветмесечието на 2020 г.  Актуализираме очакванията си като предвиждаме продажбите през 2022 година да надхвърлят 367 млн. лева - с над 32 % ръст спрямо 2021 година.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз