27.04.2022

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 година, заверен от одитор.