15.12.2023

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, с което ги уведомява за своите очаквания през 2024 година. До края на тази година предвиждаме продажбите на предприятията от групата да достигнат 374 млн. лв., което е на равнището на предходната година и представлява ръст от около 34 % спрямо продажбите през 2021 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2023 година ще надвиши 9.2 млн. лева, което ни дава увереност, че за 27-ма поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга

Инвестициите на предприятията ни достигнаха 35.5 млн. лева с ръст от 37 % на годишна база, предназначени основно за продължаващо технологично обновяване, въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, придобиване на предприятия и активи, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица. През 2024 година, в контекста на продължаващата голяма несигурност в национален и глобален план, планираме понижение на инвестициите от 23 % до 27.3 млн. лв., които отново ще бъдат насочени към модернизация и технологично обновяване, зелен и цифров преход и  устойчиво развитие.

Производителността на труда през тази година се увеличи с 26.5 %, а средният годишен ръст на възнагражденията достигна 23.5 %. През 2024 година предвиждаме намаление на броя на заетите лица с около 5 % при очаквано понижение на производителността на труда с около 7 % и запазване на средната месечна работна заплата.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда през 2024 година приходи от продажби в групата от 330 млн. лева, с което бихме отчели понижение на консолидираните приходи от продажби от около 12 % на годишна база.

И през 2024 година ще бъдем водени от целта да постигаме високо качество, производителност и рентабилност на дейността си, с което да запазим пазарните си позиции и същевременно да съхраним заетите в компаниите лица. Устойчивото постигане на добър финансов резултат при очакваните продажби ще продължи да бъде основна задача с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

Нашият успех ще продължи да бъде споделян с всички, които взимат участие в неговото реализиране.

 Повече...

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ (млн. лв.)

 
[No canvas support]>