22.12.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и фи нансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30.11. 2023 година и прогнози за продажбите към 31.12.2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за единадесетте месеца 2023 година достигнаха 346.5 млн. лева, като бележат незначителен спад от 0,47 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за 2023 година да достигнат 363 млн. лева – с понижение от 2.47 % на годишна база.

* В прогнозните очаквания са включени неконсолидираните данни на М+С Хидравлик АД.