29.01.2024

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

На фона на ефектите на динамичните глобални промени и наслагващите се една след друга кризи, резултатите за 2023 година, които отчитат дружествата от групата на Стара планина холд АД продължават да бъдат високи, но с ясно изразена тенденция за съществено понижение, както през последното тримесечие на 2023 година, така и през първите месеци на 2024 година.

Потвърждаваме предвиждания си консолидираните продажби през последното тримесечие на годината да бъдат около 70 млн. лева. На годишна база очакваме консолидираните приходи от продажби на Стара планина холд АД да достигнат 374 млн. лева, което е на равнището на предходната година и представлява ръст от около 34 % спрямо продажбите през 2021 година.

Предвиждаме продажбите през първото тримесечие на 2024 година да бъдат 79.4 млн. лева, с което ще отчетем понижение от около 26 % спрямо същия период на 2023 година и от около 9 % спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Нетната печалба на Стара планина холд АД към 31.12.2023 година достигна 9.3 млн. лева, което представлява ръст от 17.9 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 8.1 млн. лв. за предходната година и увеличение от 19.17 % спрямо нетната печалба за 2021 година.

Съветът на директорите ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите да продължат традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент.

6 юни 2024 година е предварителната дата за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Регулираната информация е публикувана и в медията Естри нюз.