26.04.2024

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 година, заверен от одитор.