29.04.2024

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2024 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

За първите месеци на 2024 година отчитаме резултати въз основа на които потвърждаваме предходните си прогнозни очаквания консолидираните продажби през първото тримесечие на 2024 година да достигнат 77.4 млн. лв. С този резултат бихме отчели понижение от около 28 % спрямо постигнатите рекордно високи нива на продажбите през същия период на 2023 г. и понижение от около 11 % спрямо първото тримесечие на 2022 г.

Дружества от групата на Стара планина холд АД актуализират прогнозните си очаквания за следващите тримесечия на 2024 година в низходяща посока, което ни дава основание да потвърдим предвижданията си спадът в консолидираните приходи от продажби спрямо предходните две финансови години да продължи през цялата 2024 година. Очакваме с консолидираните приходи за първото полугодие на 2024 г. да отчетем понижение от близо 30 % спрямо същия период на 2023 година и от около 19 % спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Регулираната информация е публикувана и в медията Естри нюз.