29.05.2024

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2024 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

Консолидираните продажби за първото тримесечие на годината са в размер на 75.25 млн. лв., с което отчитаме спад от 30.25 % спрямо първото тримесечие на 2023 година и понижение от 13.88 % спрямо същия период на 2022 година.

Потвърждаваме предвижданията си спадът в консолидираните приходи от продажби спрямо предходните две финансови години да продължи през цялата 2024 година. С актуализираните прогнозни консолидирани приходи за първото полугодие на 2024 г. очакваме да отчетем понижение от около 31 % спрямо същия период на 2023 година и от около 20 % спрямо първото полугодие на 2022 година.

Макроикономическото развитие на страната, нестабилната политическа обстановка, финансовата политика, както и геополитическите фактори се очертават като най-тревожните обстоятелства, които ще оказват влияние на бизнеса. Наред със заплахата за европейската и регионална стабилност, геополитическата ситуация поставя под допълнителен риск доставките на енергийни ресурси и възможностите за устойчив растеж на икономиката. Ефектът от предприеманите мерки на европейско и национално ниво, както и съответно налаганите контра мерки ще оказват влияние върху дейността на предприятията от групата и може да доведат до коригиране на очакваните бизнес резултати.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз