06.06.2024

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2023 година.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 6 юни 2024 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2023 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2023 г. сума в размер на 6 544 630.42  (шест милиона петстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и две стотинки) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри.

  • Брутна сума на дивидента: 0,31579 лв. на акция;
  • Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,30 лв. на акция.
  • Начало на изплащане на дивидента – 1 август 2024 г.;
  • Срок за изплащане на дивидента – 6 месеца, до 1 февруари 2025 год.

 Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за финансовата 2023 година имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент най-късно до 20.06.2024 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година и назначи доц. д-р Катя Райкова Златарева за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 година.

Общото събрание на акционерите преизбра Съвета на директорите за нов петгодишен мандат и прие промени в Устава на дружеството.

 

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2023 г.

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.
Публичните компании от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД и Хидравлични елементи и системи АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 7,455 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 55,6 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 31,8 пъти.
 

Общата сума на дивидентите на предприятията от групата на Стара планина холд е в размер на 271,2 милиона лева.