23.05.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2018 г. Писмо.

27.04.2018

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 година, заверен от одитор.

26.04.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2018 година.

23.04.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2018 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2018 г. Писмо.

29.03.2018

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 23 май 2018 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

23.03.2018

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2017 година, заверен от одитор.

22.03.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2018 г. Писмо.

15.03.2018

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2017 година под формата на дивидент.

22.02.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

22.02.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2018 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2018 г. Писмо.

Подкатегории