11.07.2017

Съобщение за коригирано търгово предлагане

22.06.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.06.2017 г. Писмо.

30.05.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

26.05.2017

Съобщение за търгово предлагане

23.05.2017

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

23.05.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.05.2017 г. Писмо.

28.04.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година.

28.04.2017

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 година, заверен от одитор.

21.04.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.04.2017 г. Писмо.

12.04.2017

На 12.04.2017 година Стара планина холд АД придоби нови дялови участия.
Стара планина холд АД има намерение да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията.
С придобиването на новите дъщерни дружества очакваме консолидираните годишни приходи от продажби да достигнат 194 млн. лева.