22.05.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2020 г. Писмо.

20.05.2020

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2019 година.

29.04.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2020 година.

29.04.2020

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 година, заверен от одитор.

22.04.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2020 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2020 г. Писмо.

26.03.2020

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 20 май 2020 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

26.03.2020

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от одитор.

23.03.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари 2020 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2020 г. Писмо.

16.03.2020

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2019 година под формата на дивидент.

10.03.2020

От Българската фондова борса съобщават, че след преразглеждане на базата на SOFIX, акцията на Стара планина холд АД е включена в индекса, считано от 23 март.