23.05.2017

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

23.05.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.05.2017 г. Писмо.

28.04.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година.

28.04.2017

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 година, заверен от одитор.

21.04.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.04.2017 г. Писмо.

12.04.2017

На 12.04.2017 година Стара планина холд АД придоби нови дялови участия.
Стара планина холд АД има намерение да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията.
С придобиването на новите дъщерни дружества очакваме консолидираните годишни приходи от продажби да достигнат 194 млн. лева.

03.04.2017

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 23 май 2017 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

27.03.2017

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2016 година, заверен от одитор.

23.03.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.03.2017 г. Писмо.

20.03.2017

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2016 година под формата на дивидент.

Подкатегории