30.03.2016

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 21 юни 2016 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

28.03.2016

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2015 година, заверен от одитор.

Текущи финансови резултати за февруари 2016 и прогнози за март 2016.

12.03.2016

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2015 година под формата на дивидент.

01.03.2016

Стара планина холд АД представи обновената си страница в интернет.

29.02.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.

Текущи финансови резултати за януари 2016 и прогнози за февруари 2016.

28.01.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.

22.01.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2016 г. Писмо.

Подкатегории