22.06.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2023 година и прогнози за продажбите към 30 юни 2023 година. Писмо

09.06.2023

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2022 година.

29.05.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.

22.05.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2023 година и прогнози за продажбите към 31 май 2023 година. Писмо

27.04.2022

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 година, заверен от одитор.

26.04.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 година.

21.04.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2023 година и прогнози за продажбите към 30 април 2023 година. Писмо

29.03.2023

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 8 юни 2023 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

29.03.2023

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2022 година, заверен от одитор.

22.03.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2023 г. и прогнози за продажбите към 31 март 2023 година. Писмо