12.06.2013

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 12.06.2013 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2012 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2012 г. сума в размер на 320 023 (триста и двадесет хиляди и двадесет и три) лева за изплащане на дивиденти.

28.05.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 година.

23.05.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо

21.05.2013

В Стара планина холд АД бе получено писмо от „Гарант 5” ООД в качеството му на акционер, притежаващ над пет на сто от капитала на дружеството.

26.04.2013

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 година, заверен от одитор.

22.04.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2013 г. и прогнози за продажбите към 30 април 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

19.04.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2013 година.

29.03.2013

Съветът на директорите на Стара планина холд АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12 юни 2013 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

26.03.2013

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2012 година, заверен от одитор.

25.03.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 март 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.