17.11.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2011 година.

27.10.2011

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември и прогнози за продажбите към 31 октомври 2011 г., се посочва в публикуваното писмо.

25.10.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2011 година.

13.09.2011

С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД емисията акции на М+С Хидравлик АД е включена в борсовия индекс SOFIX, считано от 19.09.2011 година.

09.09.2011

Стара планина холд АД уведомява своите акционери, че започва изплащането на дивидента за 2010 година.

29.08.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2011 година.

27.07.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2011 година.

27.07.2011

Българската фондова борса съобщи вчера, че Националната комисия за корпоративно управление е определила компаниите, които ще бъдат включени в новия индекс на БФБ – София CGIX (Corporate Governance IndeX) и Стара планина холд АД е една от тях. Индексът CGIX включва емисиите от акции на седем компании с най-добро корпоративно управление на Българската фондова борса.

23.06.2011

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 23.06.2011 година прие доклада за дейността на дружеството през 2010 година и годишния финансов отчет и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2010 г. сума в размер на 272 600 (двеста седемдесет и две хиляди и шестстотин) лева за изплащане на дивиденти.

30.05.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2011 година.