30.04.2010

На 29 април 2010 година Стара планина холд АД закупи от Трейс Груп холд АД 32069 (тридесет и две хиляди и шестдесет и девет) броя налични поименни акции с право на глас, представляващи 26,72% от капитала на Пътстройинженеринг АД, град Кърджали, за сумата от 800000 (осемстотин хиляди) лева.

27.04.2010

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2009 година, заверен от одитор.

26.04.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец март 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец април, се посочва в публикуваното писмо.

20.04.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2010 година.

31.03.2010

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен финансов отчет за 2009 година, заверен от одитор.

24.03.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец февруари 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец март, се посочва в публикуваното писмо.

26.02.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2009 година.

25.02.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец януари 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец февруари, се посочва в публикувано писмо.

28.01.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2009 година.

19.01.2010

Стара планина холд АД публикува Календар на корпоративните събития през 2010 година. Компанията цели максимално прозрачно да информира своите акционери и инвеститори за съществените корпоративни събития на дружеството през годината.