27.06.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2019 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2019 г. Писмо.

29.05.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа.

22.05.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2019 г. Писмо.

16.05.2019

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

25.04.2019

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 година, заверен от одитор.

22.04.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2019 година.

22.04.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2019 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2019 г. Писмо.

22.03.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2019 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2019 г. Писмо.

15.03.2019

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 16 май 2019 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

15.03.2019

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2018 година, заверен от одитор.