22.06.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2021 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2021 г. Писмо.

28.05.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година на консолидирана основа.

25.05.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2021 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2021 г. Писмо.

20.05.2021

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2020 година.

28.04.2021

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 година, заверен от одитор.

26.04.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година.

22.04.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2021 г. и прогнози за продажбите към 30 април 2021 г. Писмо.

24.03.2021

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 20 май 2021 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

24.03.2021

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от одитор.

23.03.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2020 г. и прогнози за продажбите към края на март 2021 г. Писмо.