27.11.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

23.11.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.11.2017 г. Писмо.

20.11.2017

В Стара планина холд АД постъпи уведомление, че дъщерното дружество Фазан АД е отписано от публичния регистър.

27.10.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година.

23.10.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.10.2017 г. Писмо.

25.09.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.09.2017 г. Писмо.

08.09.2017

Стара планина холд АД обявява резултата от Търговото предложение за изкупуване на акциите от останалите акционери на ФАЗАН АД. Писмо.

25.08.2017

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2017 година.

22.08.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.08.2017 г. Писмо.

08.08.2017

Стара планина холд АД представи Търгово предложение в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на „Фазан“ АД.