24.06.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2020 г. Писмо.

28.05.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

22.05.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2020 г. Писмо.

20.05.2020

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2019 година.

29.04.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2020 година.

29.04.2020

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 година, заверен от одитор.

22.04.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2020 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2020 г. Писмо.

26.03.2020

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 20 май 2020 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

26.03.2020

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от одитор.

23.03.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари 2020 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2020 г. Писмо.

Подкатегории