Политика на Стара планина холд АД относно обработването на лични данни

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Стара планина холд АД, ЕИК 121227995, е публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, със седалище и адрес на управление: град София, район “Изгрев”, ул. “Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9.

За нас е от изключително значение защитата на Вашите лични данни при използването на услугите на дружеството и искаме да Ви информираме как, за какви цели и в какви срокове се обработват Вашите лични данни.

Стара планина холд спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни (разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице), като изключения се допускат само в случаите, предвидени в закон. Стара планина холд не обработва лични данни за целите на директен маркетинг и не предоставя лични данни за такива цели.

При посещение на сайта ни www.sphold.com, лични данни, като IP адрес могат да се събират и чрез използването на „бисквитки“ (cookies).

За да поддържаме данните Ви в актуален вид, можем да изискваме от Вас да ги актуализирате, коригирате, или да потвърдите верността им.

2. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Стара планина холд прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите данни от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. Те включват ограничаване на достъпа до лични данни, стриктно следване на приетите Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи.

Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на личните Ви данни, ще Ви уведомим без ненужно забавяне в подходящ срок след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за Вашите права и свободи.

3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Стара планина холд само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните.

Вашите лични данни могат да бъдат събрани от нас чрез:

 • Централен депозитар под формата на книга на акционерите. Списъкът се получава от нас по криптиран канал в електронен формат;
 • предоставена от Вас информация;
 • подаване на документи при кандидатстване за работа в дружеството или посредническа агенция за подбор на персонал;
 • попълнени от Вас декларации, служебни бележки и свидетелства за съдимост, ако са изискуеми по закон;
 • на базата на сключените от нас договори с контрагенти и свързаните с тях документи.

Когато кореспондирате с нас по имейл или попълните заявление за изплащане на дивидент в качеството си на акционери, Вие декларирате, че предоставяте по собствено желание личните си данни, съдържащи се в заявлението и давате съгласие да бъдат обработвани за целите на изплащане на дължимия ми дивидент от дружеството.

Личните Ви данни се събират и обработват с оглед:

 • изпълнение на нормативни изисквания на действащото законодателство за публични дружества, включително защитата на правата на акционерите, както и на техните пълномощници, като провеждане на общи събрания, изплащане на дивидент, наследяване на акции и др.;
 • изисквания на трудовото законодателство;
 • водене на счетоводна отчетност;
 • дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения и за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, протоколи, справки, удостоверения и др. подобни);
 • установяване на връзка с лицето, когато се отнася за неговите права като акционер чрез изпращане на кореспонденция или разговор по телефон.

4. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

При дейностите по обработването е възможно да се събират следните категории лични данни:

 • име, презиме, фамилия;
 • ЕГН;
 • длъжност (само за лица, представляващи юридически лица);
 • данни за кореспонденция, като имейл, адрес, телефон за връзка;
 • лична банкова сметка, на която Стара планина холд да преведе дължими на лицето суми;
 • банкова сметка, от която е получен превод от лицето по сметката на Стара планина холд.

Като публично акционерно дружество Стара планина холд не разполага с книга на акционерите. Съгласно закона, книгата на акционерите на публичните дружества се генерира, съхранява и променя от Централен депозитар. В изпълнение на законовите изисквания ние получаваме от Централен депозитар списък на акционерите на Стара планина холд с цел провеждане на общо събрание на акционерите и за изплащане на дивидент.

Стара планина холд не събира личните данни на акционерите за вписването им в акционерната книга и няма право да прави промени в нея.

Промени в данните на акционерите се правят само от Централния депозитар чрез лицензиран инвестиционен посредник, който има права на регистрационен агент.

За да осигури изплащането на дивидента на лицата, които нямат договор с инвестиционен посредник, Стара планина холд сключва договор с банка, на която предоставя списъка на акционерите, отпечатан на хартиен носител, разпределен в папки по области. Договорът с банката съдържа специален раздел за защита на личните данни. След изтичане на тримесечния срок за изплащане на дивидента в банковите клонове, банката връща на Стара планина холд предоставения списък.

5. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани.

Списъкът на акционерите за провеждане на общо събрание се съхранява в срок от 3 месеца след датата на събранието или 3 месеца след датата на обявяване на акт в Агенция по вписванията, когато събранието е взело решение, което подлежи на вписване в Агенция по вписванията съгласно изискване на закон.

Всеки списък за изплащане на дивидент се съхранява до изтичане на общия давностен срок, с който се погасява паричното вземане, който е 5 години от началната дата на изплащане на дивидента.

Данните Ви като контрагент (при договорни отношения) се съхраняват съгласно изискванията на закона за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация.

Предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време.

6. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ

По отношение на данните, които Стара планина холд събира и обработва въз основа на Вашето съгласие, Вие може да оттеглите съгласието си по всяко време. За тази цел, следва да се свържете с нас.

В случай, че съгласието е оттеглено, Стара планина холд прекратява обработването на данните.

7. НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

В определени случаи Стара планина холд обработва данните с подкрепата на професионални партньори, а именно одитори, адвокати, счетоводни фирми, нотариуси, куриери и др.

Нашите партньори са внимателно подбрани и гарантират, че са предприели подходящи правни, технически и организационни мерки, за да осигурят обработката на данните Ви в съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни.

8. РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон. При извънредни обстоятелства е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. В определени случаи от нас може да бъде изискано да разкрием информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от Вас. Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

 

9. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

А. Право на информация

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че не сте обект на автоматизирано вземане на решения. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата, описани по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в едномесечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което субектът на данни следва да е уведомен до 1 месец от получаване на искането.

Б. Право на достъп

Можете да поискате потвърждение дали и какви лични данни за Вас се обработват, както и достъп до тези данни, като се отправи искане до нас.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време. Следва да имате предвид, че ние не можем да направим промени в регистъра на акционерите.

Г. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Д. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на Стара планина холд за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Е. Право на преносимост на данни

Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

 • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ж. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основание, свързано с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са предоставени на Стара планина холд, включително профилиране.

З. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване, някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни изисквания, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред Стара планина холд, като се свържете с нас.

10. ВРЪЗКА С НАС

Въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, можете да изпращате на адрес: 1113 София, ул. “Фр. Ж. Кюри” № 20, ет.9

тел. 029634159; ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.