ФАЗАН АД е непублично дружество.

На 20 ноември 2017 година дружеството бе отписано от публичния регистър, воден от КФН.

Отписването на дружеството от публичния регистър е решение на общото събрание на акционерите, проведено на 3 ноември 2017 година. Решението бе взето след успешно проведена процедура на търгово предложение от Стара планина холд АД при цена 1.41 лв. на акция. Съгласно обявените намерения, мажоритарният акционер Стара планина холд АД запази дейността на „Фазан“ АД. След тази дата Стара планина холд АД не изкупува акции от капитала на „Фазан“ АД.

 

На 29 ноември 2017 година дружеството бе отписано от регистрите на Централен депозитар АД. Въз основа на акта за дерегистрация от Централен депозитар и съгласно чл. 8 от Устава на ФАЗАН АД бе изготвена книга на акционерите. Издадени са писмени временни удостоверения за притежаваните акции. Удостоверенията се съхраняват в офиса на дружеството в град Русе. 

 

ФАЗАН АД не изпраща удостоверения по пощата. Временното удостоверение се връчва само в офиса на дружеството при поискване, срещу представяне от получателя на валиден документ за самоличност, както следва:

А. на юридическо лице – на законния му представител или на упълномощено от него лице, срещу представяне на извлечение от Търговския регистър;

Б. на физическо лице – лично на акционера или на упълномощено от него лице;

В. на починал акционер – при представяне на оригинално удостоверение за наследници, както следва: при единствен наследник – лично на наследника; при повече от един наследник – на лице, упълномощено от всички наследници.

Пълномощното за получаване на временно удостоверение трябва да е нотариално заверено.

Връчването на временните удостоверения става срещу подпис на получателя в специален дневник.

Прехвърлянето на акциите се извършва по реда на Търговския закон и съгласно чл. 9 от от Устава на ФАЗАН АД.

Адрес на ФАЗАН АД: град Русе, бул. "Трети март" № 5. Телефон за справка: 082820731.

 

Фазан АД


Устав

Общи събрания на акционерите

2017 година. Протокол. Извънредно събрание. Протокол.

2016 година. Протокол.

2015 година. Протокол.

2014 година. Протокол.

2013 година. Протокол.

2012 година. Протокол.


Вътрешна информация

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2017 г.

Търгово предложение
Становище на Съвета на директорите
Образци на заявления за приемане и оттегляне на търговото предложение
Справка от Централен депозитар АД
Удостоверение от Българска фондова борса
Удостоверение от банка
Съобщение до акционерите на ФАЗАН АД
Съобщение до служителите на ФАЗАН АД
Инвестиционен посредник: БенчМарк Финанс АД
- Начална дата за приемане: 11.08.2017 г.
- Крайна дата за приемане: 07.09.2017 г.
Резултат от търговото предложение

Увеличение на капитала 2017 г.

Първоначално уведомление
Уведомление за определяне на емисионната стойност
Решение на КФН
Съобщение за успешно приключване на увеличението
Проспект 2017 г.:
Регистрационен документ
Резюме на Проспекта
Документ за предлаганите ценни книжа
Съобщение за обявяване на публичното предлагане
Инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД