Финансови отчети

2024

Междинни отчети и уведомления
1-во тримесечие

Консолидирани отчети и уведомления
1-во тримесечие

2023
Годишен одитиран отчет

Междинни отчети и уведомления
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

Консолидирани отчети и уведомления
Консолидиран годишен отчет
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

2022
Годишен одитиран отчет

Междинни отчети и уведомления
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

Консолидирани отчети и уведомления
Консолидиран годишен отчет
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

2021
Годишен одитиран отчет

Междинни отчети и уведомления
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

Консолидирани отчети и уведомления
Консолидиран годишен отчет
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

2020
Годишен одитиран отчет

Междинни отчети и уведомления
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

Консолидирани отчети и уведомления
Консолидиран годишен отчет
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие


2019
Годишен одитиран отчет

Междинни отчети и уведомления
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие

Консолидирани отчети и уведомления
Консолидиран годишен отчет
4-то тримесечие
3-то тримесечие
1-во шестмесечие
1-во тримесечие


 Още отчети...

Дивиденти

Дивидентът е парично разпределение на печалбата (или част от нея) на едно акционерно дружество между неговите акционери.

Размерът на дивидента се определя от акционерите
Решението дали част от печалбата за предходната финансова година да бъде разпределена под формата на дивидент, се взема от акционерите на редовното годишно общо събрание на акционерите, което се провежда обикновено през втората половина на месец май.

Дивидентна политика
Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Брутната сума, заделена за дивидент през този период е в размер на 49,067 млн. лева.

Обща сума на дивидента по години:
1997 - 824 250 лв.
1998 - 164 706 лв.
1999 - 185 294 лв.
2000 - 205 884 лв.
2001 - 226 471 лв.
2002 - 230 590 лв.
2003 - 234 800 лв.
2004 - 237 125 лв.
2005 - 240 975 лв.
2006 - 248 400 лв.
2007 - 257 900 лв.
2008 - 184 211 лв.
2009 - 250 530 лв.
2010 - 272 600 лв.
2011 - 290 566 лв.
2012 - 320 023 лв.
2013 - 1 018 254 лв.
2014 - 2 101 966 лв.
2015 - 4 269 392 лв.
2016 - 4 531 164 лв.
2017 - 4 750 414 лв.
2018 - 5 042 747 лв.
2019 - 5 090 042 лв.
2020 - 5 162 755 лв.
2021 - 6 181 040 лв.
2022 - 6 544 630 лв.

Повече...