ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент за минали години

Примерен образец на ПЪЛНОМОЩНО

Примерен образец на ПЪЛНОМОЩНО от наследници на акционер 

 

 

 

 

Дивидентна политика

Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Първоначалният капитал на дружеството е бил 1750 хил. лева.

Брутната сума, разпределена под формата на паричен за дивидент през този период е в размер на над 55,6 милиона лева.

Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 31,8 пъти.

Брутният дивидент на предприятията от групата на Стара планина холд за 27 финансови години е в размер на 271,2 милиона лева.

 

Актуален дивидент

Общото събрание на акционерите, проведено на 6 юни 2024 година, взе решение за разпределение от чистата печалба за 2023 г. сума в размер на 6 544 630,42 (шест милиона петстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и две стотинки) за изплащане на дивиденти..

Брутна сума на дивидента: 0,31579 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,30 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 1 август 2024 г.

Изплащането на дивидента се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД в страната.

Срок за изплащане на дивидента в офисите на банката – 6 месеца, последна дата – 1 февруари 2025 г. След тази дата вижте секцията Дивидент за минали години.

Право на дивидент имат лицата, които притежават акции на 20.06.2024 г.Акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД получават актуалния дивидент, както следва:

Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници – от съответния инвестиционен посредник – в продължение на една седмица, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.
Стара планина холд АД превежда сумата на Централен депозитар АД. Централен депозитар своевременно превежда сумата на Вашия инвестиционен посредник, с когото сте сключил договор.
При изплащане на дивиденти инвестиционните посредници са длъжни към началната дата за изплащане на дивидента, посочена от дружеството, да осигурят възможност на изплащане на дивидента на акционерите, които са техни клиенти. Ако не сте посочили банкова сметка, инвестиционният посредник е длъжен да върне сумата от непотърсените дивиденти на Централен депозитар АД. Централният депозитар връща натрупаната сума на Стара планина холд, като ни предоставя списък с непотърсените дивиденти при инвестиционни посредници. 

Списъкът с адресите и телефоните на инвестиционните посредници се публикува на сайта на Комисията за финансов надзор.

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получават дивидента си във всеки офис на Интернешънъл Асет банк АД в страната в продължение на шест месеца, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.
Централният депозитар предоставя на банката списък на акционерите с разпределен дивидент. В посочения период Вие можете да посетите кой да е офис на банката в страната и да поискате изплащане на полагащия Ви се дивидент срещу представяне на документ за самоличност.

Списък с адресите и телефоните на офисите на Интернешънъл Асет банк АД. Дивидентът се изплаща на каса лично или на пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно). Дивидентът на починал акционер се получава в офис на банката по следния ред: (1) При единствен наследник – удостоверение за наследници. (2) При повече от един наследник – удостоверение за наследници и нотариално заверено пълномощно (или пълномощни) от наследниците. Банката не задържа оригинални документи.

Дивидент за минали години 

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Стара планина холд Ви дължи неполучения от Вас дивидент за последните 5 финансови години. За да бъде получен, дивидентът следва да бъде поискан. 

Тук можете да се запознаете с ПРОЦЕДУРАТА за получаване на дивидент за предходни години и съвети за попълване на онлайн формата на заявление за получаване на дивидент.

За Ваше удобство, Стара планина холд АД приема да изплати натрупания дивидент за последните 5 финансови години чрез еднократен превод по личната Ви банкова сметка в българска банка. За целта е необходимо да попълните онлайн форма на заявление, в което да посочите и личната банкова сметка на акционера в българска банка, като приложите официален документ, издаден от банката, който съдържа данни за банковата сметка. На посочения от Вас имейл за обратна връзка ще получите пълна информация за резултатите от обработването на заявлението, а начислената сума се превежда в началото на следващия месец. Разходите по превода на сумата са за наша сметка.

 

Още информация относно дивидента за минали години

 

Изплащане на дивиденти на наследници

Дивидентът на починал акционер може да бъде поискан. При единствен наследник дивидентът се изплаща при представяне на удостоверение за наследници. Когато наследниците са повече от един, следва да имате предвид, че на основание чл. 177 от Търговския закон, Стара планина холд АД не изплаща дивидента, разпределен между наследниците, дори в случай, че всички наследници присъстват при плащането. Правото на получаване на дивидент от наследници се упражнява само по пълномощие с нотариална заверка на подписите. Наследниците могат да упълномощят един от тях или трето лице.  

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент от наследници

Образец на ПЪЛНОМОЩНО от наследници за получаване на дивидент

Тук можете да се запознаете с ПРОЦЕДУРАТА за получаване на дивидент за предходни години и съвети за попълване на онлайн формата на заявление за получаване на дивидент.

 

Съветваме Ви да се запознаете с процедурата за НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ.