Примерен образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент за минали години

Примерен образец на ПЪЛНОМОЩНО


СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ

Дивидентна политика

Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Първоначалният капитал на дружеството е бил 1750 хил. лева.

Брутната сума, заделена за дивидент през този период е в размер на над 26 милиона лева.

Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 14,9 пъти.

Брутният дивидент на предприятията от групата на Стара планина холд за 22 финансови години е в размер на 148,5 милиона лева.

Дивидент за 2018 година

Общото събрание на акционерите, проведено на 16 май 2019 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2018 г. сума в размер на 5042746,60 (пет милиона, четиридесет и две хиляди, седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет стотинки) за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,24210527 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,23 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 10 юли 2019 г.

Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца, последна дата  9 октомври 2019 г.

Изплащането на дивидента се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в страната.

Акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД получават актуалния дивидент, както следва:

Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници – от съответния инвестиционен посредник – в продължение на една седмица, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.
Стара планина холд АД превежда сумата на Централен депозитар АД. Централен депозитар своевременно превежда сумата на Вашия инвестиционен посредник, с когото сте сключил договор.
При изплащане на дивиденти инвестиционните посредници са длъжни към началната дата за изплащане на дивидента, посочена от дружеството, да осигурят възможност на изплащане на дивидента на акционерите, които са техни клиенти. Ако не сте посочили банкова сметка, инвестиционният посредник е длъжен да върне сумата от непотърсените дивиденти на Централен депозитар АД. Централният депозитар връща натрупаната сума на Стара планина холд, като ни предоставя списък с непотърсените дивиденти при инвестиционни посредници. 

Списъкът с адресите и телефоните на инвестиционните посредници се публикува на сайта на Комисията за финансов надзор.

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получават дивидента си във всеки клоно на Интернешънъл Асет банк АД в страната в продължение на 3 месеца, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.
Стара планина холд АД предоставя на банката списъци на акционерите, разпределени по области съгласно адресната им регистрация, вписана в Централния депозитар. В посочения тримесечен период Вие можете да посетите клона на банката във Вашия областен град и да поискате изплащане на полагащия Ви се дивидент. Достатъчно е да представите документ за самоличност. 

Списък с адресите и телефоните на клоновете на Интернешънъл Асет банк. Дивидентът се изплаща на каса лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно).
 Ако пропуснете да вземете дивидента си в посочения срок, можете да го получите на каса в офиса на Стара планина холд АД по реда за получаване на дивидент за минали години.

Дивидент за минали години

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Стара планина холд Ви дължи неполучения от Вас дивидент за последните 5 години. За да бъде получен, дивидентът следва да бъде поискан.

Всеки акционер на дружеството, който не е получил дивидент за предходни години, може да го получи в офиса на дружеството в приемните дни лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно).

За Ваше удобство, Стара планина холд АД приема да изплати натрупания за 5 години дивидент чрез превод по личната Ви банкова сметка в българска банка. За целта е необходимо акционерът да изпрати заявление по образец, в което да посочи и лична банкова сметка в българска банка, като приложи документ, издаден от банката, който съдържа данни за личната му банкова сметка. В тези случаи разходите по изпращането на сумата са за наша сметка.

Примерен образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент за минали години.
 Следва да имате предвид, че можете да ползвате това удобство за дистанционно получаване на дивидент веднъж на 5 години.

Заявлението за изплащане на дивидент може да бъде изпратено и по електронна поща на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Още информация относно дивидента за минали години

Изплащане на дивиденти на наследници

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент от наследници


Съветваме Ви да се запознаете с процедурата за НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ