Капитал, собственост

Колко акции притежавам в момента?
Вие можете да направите справка за притежаваните от Вас финансови инструменти чрез електронна услуга EWALLET на Централен депозитар. Системата изисква въвеждане на ПИК кода, получен от НАП или личен електронен подпис. Всеки акционер, придобил през 1996 година чрез масовата приватизация акции от „Централен приватизационен фонд" АД, който от 1999 г. се нарича Стара планина холд АД, в момента притежава 12 пъти повече акции, ако никога не ги е продал. Това е лично имущество, което има някаква стойност. Информацията за такова имущество представлява лични данни, които са защитени от закон. Стара планина холд АД не предоставя информация, съдържаща лични данни по телефон или имейл.

Какво представлява документът за собственост на акции?
Документът, удостоверяващ правото на собственост върху акции на публична компания се нарича „депозитарна разписка” (удостоверителен документ за притежание на финансови инструменти – безналични акции). Съгласно указанията на Централен депозитар АД, при поръчка при инвестиционен посредник за продажба на акции не сте длъжни да представяте депозитарна разписка.

Боновата книжка документ ли е за собственост на акции?
Боновата книжка не е документ, удостоверяващ правото на собственост върху акции на публична компания. Тя носи само историческа информация, но не е доказателство за притежаване на акции днес. Ако притежателят на боновата книжка се е разпоредил с инвестиционните бонове, вписани в книжката, това е отбелязано на следващия ред, след което следва запис „Остатък НУЛА”.

Поименното удостоверение документ ли е за собственост на акции?
Първоначално раздадените поименни удостоверения са заменени през следващата година с депозитарни разписки. Поименното удостоверение също не е документ,  удостоверяващ правото на собственост върху акции.

От кого се издава депозитарната разписка?
Депозитарната разписка се издава от Централен депозитар АД, но той не работи директно с акционерите. Всички услуги, свързани с ценни книжа (безналични финансови инструменти), емитирани от публични дружества се извършват от лицензирани инвестиционни посредници.

Какъв е бил първоначалният размер на капитала?
Стара планина холд АД е започнало своята дейност с първоначален капитал в размер на 1 750 000 (нови) лева. Деноминацията на лева през 1999 г. е отразена върху номинала на акциите – от 1000 лева номиналът става 1 лев.

Как през 2007 г. е увеличен капиталът на Стара планина холд АД?
Стара планина холд АД е приключвало всяка година от своето съществуване на печалба. Част от печалбата се разпределя за дивиденти. Неразпределената печалба, както и непотърсените повече от 5 години дивиденти, се отнасят във фонд „Резервен”. Именно този фонд е използван за увеличаване капитала на холдинга през 2007 г. 19.250 млн. лева бяха прехвърлени в собственост на акционерите под формата на безплатни акции. Тази форма на дивидент няма давност – тя се е случила и срещу името на акционера в книгата на акционерите стои актуалният брой акции, които той притежава (ако никога не ги е продал).

Как да получа документ за притежаваните от мен акции?
За да получите нова депозитарна разписка, трябва да се обърнете към някой лицензиран инвестиционен посредник – регистрационен агент Всички услуги, свързани с ценни книжа (безналични финансови инструменти), емитирани от публични дружества се извършват от лицензирани инвестиционни посредници. Списъкът с адресите и телефоните на инвестиционните посредници се публикува на сайта на Комисията за финансов надзор. Всички банки също са инвестиционни посредници, но не всеки клон на банка работи като такъв. Услугите на посредниците се заплащат по обявена от тях тарифа.

Какви документи трябва да представя пред посредника, за да си поръчам нова депозитарна разписка?
Документ за самоличност и старата депозитарна разписка. Ако не притежавате такава, достатъчно е да декларирате това писмено пред служителя на инвестиционния посредник. Новият документ ще получите след няколко работни дни. Съвет: Поискайте новата депозитарна разписка да бъде издадена с Вашите актуални лични данни, ако имат разлика със стария документ (променена фамилия, адрес и др.).

Как мога да коригирам променената си фамилия в списъка на акционерите?
1. Вие можете да се обърнете към лицензиран инвестиционен посредник, като поискате промяна на Вашите лични данни в базата, администрирана от Централен депозитар АД. Това е платена услуга на инвестиционните посредници.
2. Централен депозитар АД е администратор на Вашите лични данни. Вие имате право да поискате директно от Централен депозитар АД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. В заявлението следва да се позовете на чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета (Общ регламент относно защитата на данните). Съветваме Ви да приложите нотариално заверено копие на документа, който доказва необходимостта от коригиране на Вашите лични данни.

Мога ли да поръчам нова депозитарна разписка с пълномощно?
Да. Всеки акционер може да упълномощи трето лице да го представлява пред инвестиционен посредник, който да извърши процедурата по Правилника на Централен депозитар АД, включително да го оправомощи да се разпорежда с всички притежавани от акционера финансови инструменти както намери за добре. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

Наследство

Наследяват ли се акциите? Как мога да продам акции, притежавани от починал родител?
Акциите са вид имущество, което се наследява. Името на акционера продължава да фигурира в книгата на акционерите, която се води от Централен депозитар АД, докато наследниците не предприемат съответните действия. За да продадете наследените от Вас акции, е необходимо да поръчате съответното вписване в книгата на акционерите в Централен депозитар АД.

Каква е процедурата за вписване на наследниците в книгата на акционерите?
Вписването по наследяване е услуга, извършвана само от инвестиционен посредник, който има права на регистрационен агент. Услугите на посредниците се заплащат по обявена от тях тарифа. Повечe за процедурата.

 

Как се изплаща дивидент на наследниците на акционер?
Дивидентът на единствен наследник се изплаща при представяне на удостоверение за наследници и документ за самоличност. При повече наследници, дивидентът се изплаща само на лице, упълномощено от наследниците с нотариално заверено пълномощно. Освен по горния ред, дивидентът за минали години може да се изплати и с копие от договора за доброволна делба на акциите след извършена процедура за наследяване при инвестиционен посредник. Форма на заявление за дивиденти.

Дивиденти

Как се определя размерът на дивидента?
Размерът на дивидента се определя от акционерите на холдинга на редовното годишно общо събрание, което приема годишния финансов отчет на дружеството, заверен от одитор. Размерът на дивидента зависи от броя на притежаваните акции.

Как става изплащането на дивидента?
Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници получават дивидента си от съответния инвестиционен посредник.
Акционерите, които нямат подсметки при инвестиционни посредници могат да получат дивидента си от най-близкия областен клон на Интернешънъл Асет банк АД в период от шест месеца от началната дата на изплащане, определена с решението на общото събрание на акционерите. Достатъчно е да представите документ за самоличност. Повече.

Какъв е размерът на данъка върху дивидента?
Считано от 2007 година данъкът върху дивидента на физически лица е в размер на 5 %. Акционерите получават нетната сума на дивидента си.

Трябва ли да включа сумата на дивидента в годишната си данъчна декларация?
Дивидентите са доход, който се облага при източника. Стара планина холд АД превежда на държавата целия данък върху дивидента в едномесечен срок след вземане на решението, независимо от това дали дивидентът е поискан и изплатен на акционера. Дивидентите са обложени с данък 5 % при източника, а сумите, получени от продажба на публични акции са необлагаеми. Няма задължение тези доходи да се обявяват в годишната данъчна декларация. Ако желаете, можете да ги обявите в декларацията, но не трябва да увеличавате данъчното си задължение с тях.

Какъв е общият размер на дивидента за първоначално притежаваните 25 акции от една бонова книжка?
Ако сте вложили 25000 инвестиционни бона (записани през 1996 година в боновата книжка), тогава сте станал акционер с 25 акции с номинал 1000 лева всяка. След деноминацията през 1999 г. номиналът на акциите е 1 лев. За всички години съществуване на холдинга нетната сума на дивидентите от първоначално вложени 25 (нови) лева е в размер на 760,90 лева.

Мога ли да получа дивидента си за минали години?
Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Стара планина холд Ви дължи неполучения от Вас дивидент за последните 5 години. За да бъде получен, дивидентът следва да бъде поискан. Повече.

Губя ли дивидента си за последните 5 години, ако продам акциите си?
Съгласно закона, право на дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите на 14-я ден след вземане на решението. Когато прехвърлите собствеността върху своите акции след тази дата, дивидентът остава Ваша собственост. Ако прехвърлите акциите си преди тази дата, Вие прехвърляте и дивидента, но само за последната година.


Продажба на акции

Как да продам своите акции?
Всички услуги, свързани с ценни книжа (безналични финансови инструменти), емитирани от публични дружества, (вкл. покупко-продажбата) се извършват от лицензирани инвестиционни посредници. Всички банки също са инвестиционни посредници, но не всеки клон на банка работи като такъв. Услугите на посредниците се заплащат по обявена от тях тарифа. Повече.

Как се определя цената на акциите?
Цената се определя от търсенето и предлагането, които се осъществяват свободно на Българската фондова борса. Акцията на Стара планина холд АД е с борсов код SPH. Повече.

Къде има информация за котировките на акциите?
Информацията за котировките на акциите и за сключените сделки на Българската фондова борса е много достъпна. Редица информационни портали публикуват подобни данни макар и с известно закъснение (от 15 до 30 мин.). Вие можете да ги намерите тук в списъка на „Интернет медии, поддържащи специална секция за Стара планина холд АД”.

Мога ли сам да определя броя и продажната цена на моите акции?
Ваше право е в поръчката, която давате на инвестиционния посредник, да определите броя и продажната цена на акциите. Съветваме Ви да следите котировките на акциите и сами да прецените поръчката. Ако поискате акциите да бъдат продадени по курс „купува”, те ще бъдат продадени много бързо. Ако определите по-висока цена, сделката ще бъде извършена, ако и когато има търсене на тази цена. В този случай се поинтересувайте за срока, в който ще бъде валидна поръчката Ви.

Мога ли да продам своите акции на вас или чрез вас?
Не. Стара планина холд АД не изкупува акции от своите акционери и не се занимава с посреднически сделки за покупко-продажба на акции.

Мога ли да поръчам продажба на моите акции с пълномощно?
Да. В случая пълномощното трябва да бъде конкретно и нотариално заверено. Някои инвестиционни посредници изискват в пълномощното да бъде посочен номера на депозитарната разписка, в която е записан броят на притежаваните от Вас акции, но в Правилника на Централен депозитар АД липсва такова изискване. Поискайте повече информация от инвестиционния посредник, който сте избрали, тъй като той може да е предвидил и други специални изисквания.

Дължа ли данък върху дохода, получен от продажбата на акции?
Не. Доходът от продажбата на акции на публична компания е доход от разпореждане с финансови инструменти, извършено на регулиран пазар, какъвто е Българската фондова борса. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, този доход е необлагаем и няма задължение да се посочва в годишната данъчна декларация. Ако желаете, можете да го обявите в декларацията, но не трябва да увеличавате данъчното си задължение.

Достъп до информация

Кои медии използвате, за да обявявате своята информация?
Стара планина холд АД използва лицензирана финансова медия Екстри Нюз, в които публикува информацията, регламентирана от закона. Повече.

Къде обявявате поканата за общи събрания на акционерите?
Поканата за общо събрание на акционерите се публикува в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Поканата и материалите по дневния ред се публикуват в интернет медията Екстри Нюз. Можете да ги намерите и в специалната секция на нашата интернет страница тук.

Имате ли календар на корпоративните събития?
Стара планина холд АД публикува календар на корпоративните събития всяка година. Можете да го отворите в секцията "Корпоративно управление" на нашия сайт тук.

Как мога да получавам актуална информация за дейността на Стара планина холд АД?
Можете да се информирате периодично от новините, публикувани на нашия сайт в интернет. Ако заявите вашето желание Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и посочите своя имейл адрес, на него ще получавате незабавно съобщение за всяка новина, публикувана на нашата интернет страница.

Ако имате конкретен въпрос, можете да го зададете на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.