Календар на корпоративните събития:

2024 година

2023 година 

2022 година


Корпоративното управление на Стара планина холд АД осигурява навременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството.

Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите и потенциалните инвеститори.

Съветът на директорите е приел процедура за избягване и разкриване на конфликти на интереси. Стара планина холд АД няма и не допуска сделки между дружеството и членовете на съвета на директорите и свързани с него лица.

Съветът на директорите декларира пред управлението на борсата, пред своите акционери и пред инвестиционната общност, че ще извършва дейността си в съответствие с принципите на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Важни документи:
Устав на Стара планина холд АД
Кодекс за етично поведение
Правила за организирането и провеждането на общи събрания на акционерите
Правила за гласуване чрез пълномощник
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Политика относно обработването на личните данни
Политика за сделки със заинтересувани и свързани лица
Политика за предоставяне и разпространяване на информация
Правила за вътрешен контрол и управление на риска
Общи правила за членовете на Съвета на директорите
Политика за възнагражденията на членовете на СД
Процедура за подбор на одитор
Правила за работа на Одитния комитет


СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ

Нормативна уредба
Регламенти*:
Регламент 537-2014 за независимия финансов одит
Регламент 596-2014 относно пазарната злоупотреба
* Източник: EUR-Lex – Официален вестник на Европейския съюз

Закони*:
Закон за публично предлагане на ценни книжа
Закон за пазарите на финансови инструменти
Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Закон за счетоводството
Закон за независимия финансов одит
Закон за комисията за финансов надзор
Търговски закон
* Източник: LEX.BG – българският правен портал

Наредби на КФН*:
Наредба № 2 ...за разкриването на информация от публичните дружества
Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа
Наредба № 37 за признаването на приетите пазарни практики
Наредба № 39 за разкриване на дялово участие в публично дружество
Наредба № 40 за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар
Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията
* Източник: КФН

Правила на БФБ-София
(източник: БФБ)

Още за Вашите права...