През 2022 година Общото събрание на акционерите избра по предложение на одитния комитет доц. д-р Катя Райкова Златарева за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Задължения на регистрирания одитор пред Одитния комитет

• Докладва на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.
• Представя ежегодна декларация за своята независимост от одитираното предприятие пред одитния комитет.
• Информира ежегодно одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на предприятието извън одита.
• Обсъжда с одитния комитет заплахите за неговата независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, ако има документирани такива.

Одиторски доклади: можете да ги намерите в Материалите за Общи събрания на акционерите

Одитен комитет

Одитният комитет на Стара планина холд АД е в състав:
Бойко Хаджиатанасов - председател, Христина Трифонова и Кремена Дюлгерова.
Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите на 23 май 2022 година. 

Одитният комитет:

• Наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието.
• Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието.
• Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието.
• Наблюдава независимия финансов одит в предприятието.
• Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.
• Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятието, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.
• Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Документи:
Процедура за подбор на одитор
Правила за работа на Одитния комитет