През 2018 и 2019 година Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Динев одит ЕООД за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

В продължение на 5 години от 2009 г., одитор на дружеството бе Катя Райкова Златарева. Предвид ангажиментите на Стара планина холд АД към Националния Кодекс за корпоративно управление одиторът на дружеството се оттегли.

Задължения на регистрирания одитор пред Одитния комитет

• Докладва на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.
• Представя ежегодна декларация за своята независимост от одитираното предприятие пред одитния комитет.
• Информира ежегодно одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на предприятието извън одита.
• Обсъжда с одитния комитет заплахите за неговата независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, ако има документирани такива.

Одиторски доклади:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Одитен комитет

Одитният комитет на Стара планина холд АД е в състав:
Бойко Хаджиатанасов - председател, Христина Трифонова и Кремена Дюлгерова.
Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите на 23 май 2017 година. 

Одитният комитет:

• Наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието.
• Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието.
• Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието.
• Наблюдава независимия финансов одит в предприятието.
• Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.
• Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятието, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.
• Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Документи:
Процедура за подбор на одитор
Правила за работа на Одитния комитет