СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ

В зависимост от съдържанието си, правата по една акция могат да бъдат обособени в две основни групи:

1. ИМУЩЕСТВЕНИ
А. право на дивидент;
Б. право на ликвидационен дял;
В. право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството.

2. НЕИМУЩЕСТВЕНИ
2.1. УПРАВИТЕЛНИ:
А. право на участие в управлението;
Б. право на глас;
В. право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството.

2.2. КОНТРОЛНИ:
А. право на публична информация;
Б. право да се иска назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
В. право на защита на членството;
Г. право на отмяна решенията на общото събрание.

 

ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АКЦИИ
НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Защита на лични данни

За нас е от изключително значение защитата на Вашите лични данни при използването на услугите на дружеството и искаме да Ви информираме как, за какви цели и в какви срокове се обработват Вашите лични данни:

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се използват само за цели, предвидени в закона.

 

  • Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на дружеството: 1113 София, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9.
  • Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител.
  • Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства.
  • Стара планина холд АД не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.
  • Стара планина холд АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.