Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

През отминаващата 2023 година страната ни, Европа и света бяха силно повлияни от ефектите на динамичните глобални промени и наслагващите се една след друга кризи. Военните конфликти в Украйна и Близкия изток, отслабването на търсенето в световен мащаб в контекста на затегната парична политика в много страни и влошаването на условията на търговия доведоха до най-рязкото свиване на индустриалното производство от около три години насам и продължават да оказват влияние върху икономиката с тенденция за негативно развитие и дори спад. Седем държави от Европейския съюз вече официално са в рецесия, а общо тринадесет отчитат спад на икономиката през третото тримесечие на годината.

В национален план дейността на бизнеса през годината беше обусловена от нестихващата политическа нестабилност, която продължава да се оценява като основна причина, влияеща негативно върху икономическата активност и бизнес средата в България. Страната ни продължава да се нуждае от консистентни държавни политики, амбициозни реформи и ясна стратегическа визия за стимулиране на икономическия растеж.

На този фон дружествата от групата на Стара планина холд АД постигнаха впечатляващо високи нива на продажби и резултати, които за поредна година изпреварват темповете на възстановяване и растеж на европейската икономика.

Консолидираните приходи от продажби на групата за първото полугодие на 2023 година достигнаха 211.61 млн. лева като отчетоха ръст от 15.4 % спрямо продажбите през същия период на 2022 година и увеличение с близо 61 % над отчетените продажби през първото полугодие на 2021 година. Общата консолидирана печалба на групата след облагане с данъци за първото полугодие на 2023 година достигна 26.66 млн. лева, което представлява ръст от 17.02 % спрямо отчетената  консолидирана печалба след облагане с данъци за същия период на предходната година и увеличение от 60.99 % спрямо печалбата за първото полугодие на 2021 г. С прогнозните приходи за второто полугодие на 2023 година очакваме да отчетем понижение от около 15 % спрямо същия период на предходната година и повишение от приблизително 10 % спрямо второто полугодие на 2021 г. На годишна база очакваме консолидираните приходи от продажби на Стара планина холд АД да достигнат 374 млн. лв., което е на равнището на предходната година и представлява ръст от около 34 % спрямо продажбите през 2021 година.

Инвестициите на предприятията ни достигнаха 35.5 млн. лева с ръст от 37 % на годишна база, предназначени основно за продължаващо технологично обновяване, въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, придобиване на предприятия и активи, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица. През 2024 година, в контекста на продължаващата голяма несигурност в национален и глобален план, планираме понижение на инвестициите от 23 % до 27.3 млн. лв., които отново ще бъдат насочени към модернизация и технологично обновяване, зелен и цифров преход и  устойчиво развитие.

За поредна година водещ приоритет за нас беше запазването на основни специалисти и привличането на нови професионални кадри в предприятията. Наличието на работна сила с търсени умения допринася за устойчив растеж, води до повече иновации и до подобряване на конкурентоспособността на дружествата. През 2024 година предвиждаме намаление на броя на заетите лица с около 5 % при очаквано понижение на производителността на труда с около 7 % и запазване на средната месечна работна заплата.

В началото на месец декември пазарната капитализация на публичните компании в групата надхвърли 792 млн. лева. И през 2023 г. Стара планина холд АД продължава да бъде единствената публична холдингова компания в България, която е разпределяла дивидент за всяка година от своето съществуване.

 

 

 


 

В резултат на устойчивите управленски политики в предприятията ни, съобразени с финансово-икономическите и бизнес процеси на европейско и национално ниво, ние предвиждаме финансовият резултат на групата на Стара планина холд АД за 2023 година да се отклони минимално от нивата, постигнати през 2022 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2023 година ще надвиши 9.2 млн. лева, което ни дава увереност, че за 27-ма поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през 2023 година, на бизнес плановете на предприятията за 2024 година и очакванията за основните ни пазари. То е в пряка зависимост от европейските икономически перспективи, които продължават да бъдат съпътствани от голяма несигурност и от очакванията на българския бизнес спадът в продажбите да продължи и през следващата година. Прогнозата на Европейската комисия от ноември 2023 година сочи, че икономическата активност в Европа ще остане слаба, като растежът на БВП се очаква да бъде 0.6 % през 2023 г., както в Европейския съюз, така и в еврозоната, a през 2024 г. растежът на БВП се очаква да се увеличи до 1.3 %. За България очакванията  на Европейската комисия са икономическият растеж да се забави през 2023 г. (2 %) и 2024 г. (1.8 %), след което да се възстанови до 2.6 % през 2025 г. Същевременно най-актуални проучвания сред анализатори сочат, че икономиката на еврозоната се свива за второ поредно тримесечие през последните три месеца на годината, което прави рецесията неизбежна, противно на очакванията на Европейската комисия за скорошно възстановяване. Влошената бизнес среда в Европейския съюз, изразяваща се във високи ценови нива на енергията, налагане на множество регулации, които значително повишават административната тежест за бизнеса, демотивира предприемаческата активност и води до отлив на капитали от Европа, понижаване на конкурентоспособността и препятства икономическия растеж.

Прогнозите на нашите партньори в страната, Европа и света остават резервирани и дори песимистични, поне до средата на следващата година, което, наред с негативните тенденции в индустрията, ни дава основание да очакваме резултати с по-ниски стойности за следващата финансова година. Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда през 2024 година приходи от продажби в групата от 330 млн. лева, с което бихме отчели понижение на консолидираните приходи от продажби от около 12 % на годишна база. Факторите, които ще продължат да оказват влияние върху дейността на дружествата от групата и през следващата година са пазарните цени на суровини и материали за производство, транспортът на доставките, регионалната пазарна цена на работната сила, цените на енергийните ресурси и обезпечеността на доставките им. Развитието на военните конфликти в Украйна и Близкия изток и ефектът от предприеманите мерки също ще продължат да оказват влияние и може да доведат до коригиране на очакваните бизнес резултати.

Историята на групата на Стара планина холд АД показва, че ние имаме опит в преодоляването на кризи и намаляване на рисковете, произтичащи от тях. Затова и през 2024 година ще бъдем водени от целта да постигаме високо качество, производителност и рентабилност на дейността си, с което да запазим пазарните си позиции и същевременно да съхраним заетите в компаниите лица. Устойчивото постигане на добър финансов резултат при очакваните продажби ще продължи да бъде основна задача с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

Нашият успех ще продължи да бъде споделян с всички, които взимат участие в неговото реализиране.

 

София, 15 декември 2023 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози