Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат една трудна година, в която месец след месец продажбите и резултатите бяха сериозно засегнати от влиянието на глобалната икономическа криза. Приключихме първото полугодие със значителен спад на нетните приходи от продажби в размер на 16,4%, а параметърът EBIDTA показа снижение от 21,1%.   Най-голямо понижение бе отбелязано през второто тримесечие – 22,9%, като само през месец май спадът достигна 35,8% на годишна база. Очакваният спад на продажбите през второто полугодие е от порядъка на 7,0% спрямо същия период на 2019 година. През 2020-та годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат около 198 млн. лева. Това би довело до спад от 11,8% в сравнение с 2019 година.

През последните три месеца на тази година ние за първи път отбелязваме минимални и нестабилни ръстове в продажбите спрямо същия период на миналата година. Въздействието на пандемията от Ковид-19 върху индустрията в световен мащаб се очертава да бъде дълготрайно и всеобхватно. Очакванията са промишлеността у нас да бъде силно засегната поради сериозния спад на поръчките, затруднените доставки на материали и спедицията на продукцията. Секторите от индустрията, в които оперират нашите предприятия, са силно уязвими поради високата икономическа обвързаност с икономиката на Европейския съюз.

В резултат на предприетите от мениджмънта енергични антикризисни мерки ние предвиждаме финансовият резултат на групата за 2020 година да се запази близо до нивата от 2019 година, като подчертаваме, че положителен елемент във финансовото състояние на групата е ниската външна задлъжнялост.

Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2020 година ще превиши 5 млн. лева, което ни дава увереност, че за 24-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2021 година и очакванията за основните ни пазари. Тези резултати са в пряка зависимост от процесите на икономиката в еврозоната, която показва сериозен спад на доверието в индустриалното производство. Равнището на нашия износ е в пряка зависимост от пазарите, на които продава групата – основно в Европейския съюз.

Икономиката на ЕС продължава да е изложена на рискове от понижение, като освен голямото сътресение, предизвикано от въведените от правителствата ограничителни мерки срещу пандемията, негативно влияние ще оказва все още несигурният изход на търговския спор между САЩ и основните им търговски партньори, както и очертаващият се твърд Brexit. Макроикономическата перспектива вероятно няма да се подобри значително, което отразява продължаващата несигурност и слабост в повечето индустриални сектори. Тази несигурност може да доведе до нарастваща заплаха от протекционизъм и напрежение в глобалната търговия, а това ще се отрази върху стабилността на нашия бизнес.

 

 


Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда бавният ръст в консолидираните приходи от продажби от последните месеци на 2020 година да продължи и през 2021 година, като през първото полугодие очакваме той да бъде 5,4%. Същевременно изразяваме по-голям оптимизъм по отношение на продажбите през второто полугодие, когато очакваме ръст от 8,8% на годишна база. При тези показатели предвиждаме през 2021 година приходите от продажби в групата да достигнат 211 млн. лева*. Въпреки очертаващият се ръст на продажбите е възможно финансовият резултат да отбележи спад от порядъка на 12-14%, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд при запазване на броя на наетите лица. Не можем да отминем една сериозна причинита за отрицателно влияние на финансовите резултати, каквато е продължаващото непазарно определяне на значителна част от компонентите на цената на електроенергията и антипазарното поведение на големи производители и търговци на електроенергия.

Историята на групата на Стара планина холд АД показва, че ние имаме опит в преодоляването на кризи и намаляване на рисковете, произтичащи от тях. Затова първостепенна задача и през 2021 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество, къси срокове на доставка и разширяване на гамата от продавани продукти, съобразно специфичните изисквания на клиентите.

Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2020 година достигнаха близо 16 млн. лева. В тези условия предприятията ни планират през 2021 година над 14,7% ръст на инвестициите, които да доведат до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица.

Водещ приоритет за нас през тази година беше запазването на основните специалисти. Производителността на труда през тази година се увеличи с 1,2%. През 2021 година предвиждаме запазване броя на заетите лица при ръст на производителността на труда с 2,7% и на средната месечна работна заплата с 5,7%.

Постигането на добър финансов резултат при очаквания обем продажби е основна задача за осигуряване на повишаване на пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

––––––––––––––
* Актуализирано

 

София, 18 декември 2020 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози