Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат една напрегната година, в която двете полугодия се различават по постигнатите резултати. Оптимизмът от края на пиковата 2018 година постепенно отстъпваше след първите сигнали за криза в индустрията на Западна Европа, които доведоха до песимизъм в бизнес настроенията на нашите основни партньори. Приключихме първото полугодие с лек спад от 2,7%, но още през месец юли предупредихме за понижение в нашите прогнози. Очакваният спад на продажбите през второто полугодие е от порядъка на 16% спрямо същия период на 2018 година. През 2019-та годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат близо 222 млн. лева. Това би довело до спад от 8,6% в сравнение с 2018 година. При очакваното слабо четвърто тримесечие, предвиждаме финансовият резултат на групата за 2019 година да отбележи спад с 19%. Възможно е това да се отрази на бъдещите постъпления от дивиденти в дружеството майка.

Същевременно предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД за 2019 година да достигне 6,4 млн. лева, което ни дава сигурност, че за 23-ра поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. В зависимост от резултатите през първите месеци на следващата година, ръководството на Стара планина холд АД ще обяви в средата на месец март своето предложение за разпределение на част от печалбата на дружествата за 2019 година под формата на дивидент.

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2020 година и очакванията за основните ни пазари. Тези резултати са в пряка зависимост от процесите на икономиката в еврозоната, която показва бавен, но устойчив спад на доверието в индустриалното производство. Равнището на нашия износ е в пряка зависимост от пазарите, на които продава групата – основно в Европейския съюз.

Икономиката на ЕС продължава да е изложена на рискове от понижение, като евентуална ескалация на търговския спор между САЩ и основните й търговски партньори, последвана от Brexit без сделка, би довело до допълнително влошаване на бизнес настроенията и по-нисък растеж на инвестициите. Това забавяне набира скорост през 2019 г., особено в Германия – най-голямата икономика в еврозоната. В резултат на това наблюдаваме продължаващ спад – в частност в автомобилната индустрия и в производството като цяло. ЕС регистрира най-ниския си годишен темп на растеж от втората половина на 2013 г. Макроикономическата перспектива вероятно няма да се подобри значително, което отразява продължаващата несигурност и слабост в повечето индустриални сектори. От друга страна несигурността, свързана с нарастващата заплаха от протекционизъм и напрежение в глобалната търговия, би могла да има отражение върху стабилността на нашия бизнес.

 

 

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда спадът в консолидираните приходи от продажби да продължи и през първото полугодие на 2020 година, като очакваме той да достигне над 10% в сравнение с първото полугодие на 2019. Същевременно изразяваме оптимизъм по отношение на продажбите през второто полугодие, когато очакваме ръст от 5,5% на годишна база. При тези показатели предвиждаме през 2020 година приходите от продажби в групата да достигнат 215 млн. лева. Въпреки очертаващият се годишен 3-процентен спад в продажбите, очакваме по-голям спад във финансовия резултат от порядъка на 7-8 процента, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд. Отрицателно влияние на финансовите резултати ще оказва и продължаващото непазарно определяне на значителна част от компонентите на цената на електроенергията.

Историята на групата на Стара планина холд АД показва, че ние имаме опит в преодоляването на криза и намаляване на рисковете, произтичащи от нея. Затова първостепенна задача и през 2020 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество, къси срокове на доставка и разширяване на гамата от продавани продукти, съобразно специфичните изисквания на клиентите.

Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2019 година достигнаха близо 18 млн. лева. В тези условия предприятията ни планират над 4% ръст на инвестициите, които да доведат до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. Над 6% от планираните инвестиции са в сферата на социалните дейности.

Водещ приоритет за нас и през тази година беше производителността на труда и запазване на специалистите. Предприятията влагат все по-големи средства и усилия за допълнителна квалификация. Броят на наетите лица през тази година се понижи с 1%. През 2020 година предвиждаме намаление на заетите лица с 4%, при ръст средната месечна работна заплата с 3,5%.

Постигането на добър финансов резултат при очаквания обем продажби е основна задача за осигуряване на повишаване на пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

 

 

София, 13 декември 2019 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози

 

Архив Прогнози
> 2017
> 2016
> 2015
> 2014
> 2013
> 2012
> 2011
> 2010