Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Отминаващата 2022 година изправи страната ни, Европа и света пред нови сериозни предизвикателства, породени както от последствията на ковид-пандемията, така и от продължаващия вече повече от десет месеца военен конфликт в Украйна. Повишаването на цените на суровините, горивата и енергоносителите като цяло, затруднената логистика, силният инфлационен натиск, както и продължаващия процес на налагане на взаимни санкции между САЩ и ЕС, от една страна, и Русия, от друга, обективно повлияха на икономиката не само в Европа, но и в глобален мащаб. В национален план дейността на индустрията през цялата година беше и продължава да бъде силно засегната от ескалиращата политическа нестабилност, която води до приемането и прилагането на спорадични и неконсистентни политики, без стратегическа визия за националната икономика.

На този фон дружествата от Групата на Стара планина холд АД постигнаха рекордно високи нива на продажби и резултати, които за поредна година изпреварват темповете на възстановяване и растеж на европейската икономика.

Консолидираните приходи от продажби на групата за първото полугодие на 2022 година достигнаха 183.4 млн. лева като отчетоха ръст от 39.6 % спрямо продажбите през същия период на 2021 година и увеличение с близо 80 % над отчетените продажби през първото полугодие на 2020 година. Общата консолидирана печалба на Групата след облагане с данъци за първото полугодие на 2022 година достигна 22.8 млн. лева, което представлява ръст от 37.6 % спрямо отчетената консолидирана печалба след облагане с данъци в размер на 16.6 млн. лв. за същия период на предходната година и увеличение от 209.9 % спрямо печалбата за първото полугодие на 2020 г. Очакваният ръст на продажбите през второто полугодие е с близо 30 % спрямо същия период на 2021 година и с над 95 % спрямо второто полугодие на 2020 година. На тази база предвиждаме продажбите през 2022 година да надхвърлят 373 млн. лева – с над 34 % номинален ръст спрямо 2021 година и над 86 % повишение спрямо 2020 година.

Инвестициите на предприятията ни достигнаха 23.3 млн. лева, предназначени основно за продължаващо технологично обновяване, подобряване на продуктовата гама и въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица. През 2023 година, независимо от голямата несигурност в национален и глобален пран, планираме ръст на инвестициите от 2 % до 23.8 млн. лв., които отново ще бъдат насочени към модернизация и устойчиво технологично обновяване, зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица.

За поредна година водещ приоритет за нас беше запазването на основни специалисти и привличането на нови професионални кадри в предприятията. Производителността през тази година се увеличи с 26.8 %, а средният годишен ръст на възнагражденията достигна 14%. През 2023 година предвиждаме минимално увеличение на броя на заетите лица с около 0.5 % при ръст на производителността на труда с около 4 % и на средната месечна работна заплата с 10.2 %.

На 10.11.2022 година прокуристът на М+С Хидравлик АД – водещо предприятие от Групата на „Стара планина холд“ АД беше удостоен с най-високото отличие в 15-то юбилейно издание на единствения по рода си конкурс в България за висши мениджърски постижения „Мениджър на годината“, което е поредно признание за ефективността на прилаганите в Групата ни най-добри корпоративни, управленски и социални стандарти.

 

 

 


В началото на месец декември пазарната капитализация на публичните компании в групата е 680 млн. лева. И през 2022 г. Стара планина холд АД продължава да бъде единствената публична холдингова компания в България, която е разпределяла дивидент за всяка година от своето съществуване.

В резултат на устойчивите управленски политики в предприятията ни, съобразени с финансово-икономическите и бизнес процеси на европейско и национално ниво, ние предвиждаме финансовият резултат на Групата на Стара планина холд АД за 2022 година да надхвърли нивата от 2021 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2022 година ще надвиши 8 млн. лева, което ни дава увереност, че за 26-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през 2022 година, на бизнес плановете на предприятията за 2023 година и очакванията за основните ни пазари. То е в пряка зависимост от европейските икономически перспективи, които продължават да бъдат съпътствани от голяма несигурност. Прогнозата на Европейската комисия от ноември 2022 година сочи, че икономическата активност в Европа ще бъде слаба, като растежът на БВП се очаква да достигне 0.3 % през 2023 г. като цяло, както в Европейския съюз, така и в еврозоната. Прогнозира се, че до 2024 г. икономическият растеж постепенно ще набере скорост, като достигне средно 1.6 % в Европейския съюз и 1.5 % в еврозоната. Прогнозните очаквания за България са, че растежът на износа ще се забави в съответствие с пониженото външно търсене до края на 2023 г. и след това ще се възстанови през 2024 г. Повишеното усвояване на средства от ЕС се очаква да подкрепи съвкупните инвестиции и с постепенното забавяне на инфлацията се предвижда растежът на БВП да се ускори от 1.1 % през 2023 г. до 2.4 % през 2024 г.

В тези условия Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда и през 2023 година холдингът да отчете ръст на консолидираните приходи от продажби. Очакваме през 2023 година приходите от продажби в групата да надхвърлят 385 млн. лева, с което ще постигнем ръст от приблизително 4 % на годишна база. Факторите, които ще продължат да оказват влияние върху дейността на предприятията и през следващата година са пазарните цени на суровини и материали за производство, транспортът на доставките и продажбите, регионалната пазарна цена на работната сила, цените на енергийните ресурси и обезпечеността на доставките им, както и потенциални нови сътресения на пазарите, като следствие от геополитическото напрежение. Развитието на военния конфликт в Украйна, ефектът от предприеманите мерки на европейско и национално ниво, както и съответно налаганите контра мерки също ще продължи да оказват влияние върху дейността на предприятията от групата и може да доведат до коригиране на очакваните бизнес резултати.

И през 2023 година ще бъдем водени от целта да постигаме европейско и световно ниво на качество, производителност и рентабилност на дейността си, с което да запазим основните и да разширим присъствието си на нови пазари. Устойчивото постигане на добър финансов резултат при очакваните продажби ще продължи да бъде основна задача с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

Нашият успех ще продължи да бъде споделян с всички, които взимат участие в неговото реализиране.

 

София, 16 декември 2022 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози