Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Стара планина холд АД и дружествата от нашата група изпращаме една динамична и трудно предсказуема година, през която, въпреки ефектите на ограничителните мерки вследствие на пандемията от Ковид-19, успяхме да постигнем високи нива на продажби и резултати, изпреварващи темповете на възстановяване и растеж на икономиката на Европейския съюз.

Консолидираните приходи от продажби на групата за първото полугодие на 2021 година достигнаха 131.7 млн. лева като отчетоха ръст от 28.5 % спрямо продажбите за същия период на 2020 година и увеличение от 7.4 % спрямо продажбите през първото полугодие на предкризисната 2019 година. Нетната консолидирана печалба на групата за първото полугодие на 2021 година достигна 16.6 млн. лева, с което отчете ръст от над 125 % спрямо същия период на предходната година и увеличение от над 47 % спрямо печалбата на групата за първото полугодие на 2019 година. Очакваният ръст на продажбите през второто полугодие е 49.6 % спрямо същия период на 2020 година и близо 43.4 % спрямо второто полугодие на 2019 година. На тази база предвиждаме продажбите през 2021 година да достигнат 277.7 млн. лева – с близо 39 % номинален ръст спрямо 2020 година и близо 24 % повишение спрямо 2019 година.

На 27 септември 2021 г. отбелязахме 25 години от учредяването на холдинга с рекордно висока пазарна капитализация от 237 млн. лева. Пазарната капитализация на публичните компании в групата достигна 708 млн. лева. Стара планина холд АД е единствената публична холдингова компания в България, която е разпределяла дивидент за всяка година от своето съществуване.

Инвестициите на предприятията ни достигнаха 13.6 млн. лева, предназначени основно за технологично обновяване и иновации, инфраструктурни подобрения и изграждане на собствени фотоволтаични системи от няколко дружества. През 2022 година планираме ръст на инвестициите от над 48 %. Те са насочени основно към подобряване на продуктовата гама, въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица.

За поредна година водещ приоритет за нас беше запазването на основни специалисти и привличането на нови професионални кадри в предприятията. Производителността на труда през тази година се увеличи с 38.7 %, а средният годишен ръст на възнагражденията достигна 32.6 %. През 2022 година предвиждаме увеличение на броя на заетите лица с около 2 % при ръст на производителността на труда с 8.2 % и на средната месечна работна заплата с 10.5%.

В резултат на последователно прилаганите управленски политики в предприятията ни, съобразени с динамиката на финансово-икономическите и бизнес процеси на европейско и национално ниво, ние предвиждаме финансовият резултат на групата на Стара планина холд АД за 2021 година да надхвърли съществено нивата от 2020 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2021 година ще надвиши 7.8 млн. лева, което ни дава увереност, че за 25-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

 

 

 

 


Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2022 година и очакванията за основните ни пазари. Тези резултати са в пряка зависимост от европейската икономика, която през второто тримесечие на годината отчете най-високият досега темп на растеж на БВП с почти 14 % в годишно изражение, а през третото тримесечие възвърна нивото си на производителност от преди пандемията и премина от възстановяване към растеж. Равнището на нашия износ е в пряка зависимост от пазарите, на които продават основните предприятия от групата – главно в Европейския съюз.

През последните три месеца на тази година ние наблюдаваме първи сигнали за забавяне на темповете на растеж в глобален план. Очакванията са тази тенденция да продължи през 2022 година при голяма част от търговските ни партньори. Прогнозата на Европейската комисия от ноември 2021 година сочи, че икономиката на ЕС ще продължи да отбелязва растеж, въпреки засилващите се предизвикателства, но темповете му ще бъдат обусловени от развитието на пандемията от Ковид-19, нарастващата инфлация, стимулирана основно от увеличените цени на енергийните ресурси, и от възможното прилагане на поредни ограничителни мерки. През следващата година рискът от по-нататъшно повишение на международните цени на суровините и стоките се засилва все повече поради нарушените вериги на доставки.

Прогнозите на нашите партньори в страната, Европа и света остават оптимистични, поне до средата на следващата година, което ни дава увереност да очакваме добри резултати и за следващата финансова година. Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда ръстът на консолидираните приходи от продажби от 2021 година да продължи и през 2022 година. Изразяваме оптимизъм през първото полугодие той да надхвърли 17 %, а през второто полугодие да достигне ръст от 4 % на годишна база. При тези показатели предвиждаме през 2022 година приходите от продажби в групата да достигнат 307 млн. лева. За съжаление, за пореден път констатираме, че непазарният механизъм за определяне на елементи от цената на електроенергията, антипазарното поведение на големи производители и търговци на електроенергия и непредсказуемостта на очакваните ръстове на ценовите нива на енергоносителите ще представляват сериозен риск не само за финансовите резултати на предприятията от групата, но и за цялата българска икономика.

И през 2022 година ще бъдем водени от целта да постигаме европейско и световно ниво на качество, производителност и рентабилност на дейността си, с което да запазим основните и да разширим присъствието си на нови пазари. Устойчивото постигане на добър финансов резултат при очакваните продажби ще продължи да бъде основна задача за повишаване на пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

Нашият успех ще продължи да бъде споделян с всички, които взимат участие в неговото реализиране.

София, 16 декември 2021 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози