Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат една напрегната година, в която двете полугодия се различават по постигнатите резултати. Оптимизмът от края на пиковата 2018 година постепенно отстъпваше след първите сигнали за криза в индустрията на Западна Европа, които доведоха до песимизъм в бизнес настроенията на нашите основни партньори. Приключихме първото полугодие с лек спад от 2,7%, но още през месец юли предупредихме за понижение в нашите прогнози. Очакваният спад на продажбите през второто полугодие е от порядъка на 16% спрямо същия период на 2018 година. През 2019-та годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат близо 222 млн. лева. Това би довело до спад от 8,6% в сравнение с 2018 година. При очакваното слабо четвърто тримесечие, предвиждаме финансовият резултат на групата за 2019 година да отбележи спад с 19%. Възможно е това да се отрази на бъдещите постъпления от дивиденти в дружеството майка.

Същевременно предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД за 2019 година да достигне 6,4 млн. лева, което ни дава сигурност, че за 23-ра поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. В зависимост от резултатите през първите месеци на следващата година, ръководството на Стара планина холд АД ще обяви в средата на месец март своето предложение за разпределение на част от печалбата на дружествата за 2019 година под формата на дивидент.

Настоящото предвиждане* се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2020 година и очакванията за основните ни пазари. Тези резултати са в пряка зависимост от процесите на икономиката в еврозоната, която показва бавен, но устойчив спад на доверието в индустриалното производство. Равнището на нашия износ е в пряка зависимост от пазарите, на които продава групата – основно в Европейския съюз.

Икономиката на ЕС продължава да е изложена на рискове от понижение, като евентуална ескалация на търговския спор между САЩ и основните й търговски партньори, последвана от Brexit без сделка, би довело до допълнително влошаване на бизнес настроенията и по-нисък растеж на инвестициите. Това забавяне набира скорост през 2019 г., особено в Германия – най-голямата икономика в еврозоната. В резултат на това наблюдаваме продължаващ спад – в частност в автомобилната индустрия и в производството като цяло. ЕС регистрира най-ниския си годишен темп на растеж от втората половина на 2013 г. Макроикономическата перспектива вероятно няма да се подобри значително, което отразява продължаващата несигурност и слабост в повечето индустриални сектори. От друга страна несигурността, свързана с нарастващата заплаха от протекционизъм и напрежение в глобалната търговия, би могла да има отражение върху стабилността на нашия бизнес.

 

 

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда спадът в консолидираните приходи от продажби да продължи и през първото полугодие на 2020 година, като очакваме той да достигне над 10% в сравнение с първото полугодие на 2019. Същевременно изразяваме оптимизъм по отношение на продажбите през второто полугодие, когато очакваме ръст от 5,5% на годишна база. При тези показатели предвиждаме през 2020 година приходите от продажби в групата да достигнат 215 млн. лева. Въпреки очертаващият се годишен 3-процентен спад в продажбите, очакваме по-голям спад във финансовия резултат от порядъка на 7-8 процента, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд. Отрицателно влияние на финансовите резултати ще оказва и продължаващото непазарно определяне на значителна част от компонентите на цената на електроенергията.

Историята на групата на Стара планина холд АД показва, че ние имаме опит в преодоляването на криза и намаляване на рисковете, произтичащи от нея. Затова първостепенна задача и през 2020 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество, къси срокове на доставка и разширяване на гамата от продавани продукти, съобразно специфичните изисквания на клиентите.

Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2019 година достигнаха близо 18 млн. лева. В тези условия предприятията ни планират над 4% ръст на инвестициите, които да доведат до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. Над 6% от планираните инвестиции са в сферата на социалните дейности.

Водещ приоритет за нас и през тази година беше производителността на труда и запазване на специалистите. Предприятията влагат все по-големи средства и усилия за допълнителна квалификация. Броят на наетите лица през тази година се понижи с 1%. През 2020 година предвиждаме намаление на заетите лица с 4%, при ръст средната месечна работна заплата с 3,5%.

Постигането на добър финансов резултат при очаквания обем продажби е основна задача за осигуряване на повишаване на пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

 

 

София, 13 декември 2019 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

___________________
* Актуализирано
Публикувани прогнози