29.07.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2022 година.

21.07.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2022 година. Писмо.

22.06.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга къкъм 31 май 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 юни.2022 г. Писмо.

27.05.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

23.05.2022

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2021 година.

20.05.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2022 г. Писмо.

28.04.2022

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година, заверен от одитор.

21.04.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година.

20.04.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2022 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2022 г. Писмо.

24.03.2022

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 23 май 2022 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

Подкатегории