СЪВЕТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ До СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД
ул. „Фредерик Жолио Кюри" № 20
1113 СОФИЯ

2018 – ...

2019 – ...

2020 – ...

2021 – ...

2022 – Изплаща се от 01.08.2023 до 01.02.2024 год. в офисите на Интернешънъл Асет банк

Тези полета се попълват от Стара планина холд

Невалидно поле
Невалидно поле
Invalid Input
Невалидно поле
Невалидно поле
Невалидно поле
Невалидно поле
Невалидно поле
Невалидно поле На посочения имейл ще получите обратна връзка с подробна информация.
Невалидно поле
Забележка: Ако по договора за доброволна делба акциите са разделени на повече от едно лице, моля, изберете позиция Пълномощник на наследниците на акционер
Невалидно поле
Invalid Input
Invalid Input
Невалидно поле
Невалидно поле
Невалидно поле
Невалидно поле
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ. Предоставените по Ваше желание лични данни ще бъдат използвани само за целите на Вашето заявление – изплащане на дивидент чрез паричен превод по лична банкова сметка. Приложеният от Вас документ, издаден от банката, който съдържа данни за банковата сметка и титуляра ще бъде унищожен веднага, след като данните бъдат сверени с данните от заявлението, но не по-късно от 3 работни дни от регистрирането на заявлението. Заявлението ще бъде унищожено след изтичане на давностния срок за паричното вземане, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.
Уведомяваме Ви, че таксите за банковия превод са за сметка на Стара планина холд АД.

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент за предходните 5 финансови години

от: .
Телефон за обратна връзка: .
E-mail: .
сметка № (IBAN): BG . . .
банков код (BIC): .
банка: .
Качество на заявителя: .
ЕГН: .
Име на акционера: .
ЕГН на акционера: .

С изпращането на настоящото заявление на пощенския или електронния адрес на Стара планина холд АД декларирам, че предоставям по собствено желание личните си данни, съдържащи се в това заявление и давам съгласие да бъдат обработвани за целите на изплащане на дължимия ми дивидент от дружеството.
Уведомен(а) съм, че мога да се възползвам от дистанционното получаване на дивиденти по този ред – веднъж на 5 години.


Принтирайте