Евгений Василев Узунов
Председател на съвета на директорите


Евгений Узунов (1953) е магистър по финанси от Стопанска академия "Д.А. Ценов", Свищов. Г-н Узунов е заемал постовете на заместник министър на финансите и подуправител на Българска народна банка. Член е на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България.
Евгений Узунов е член на съвета на директорите или представляващ юридически лица в Съвета на директорите на М+С Хидравлик АД - Казанлък, Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол, Елхим-Искра АД - Пазарджик, Българска роза АД – Карлово и др.


Васил Георгиев Велев
Изпълнителен директор


Васил Велев (1959) е магистър по автоматика от Техническия университет в София и магистър по Корпоративно управление от Икономическия университет – Варна. Г-н Велев е член на бордовете на директорите на редица търговски дружества, сред които са М+С Хидравлик АД - Казанлък, Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол, Елхим-Искра АД - Пазарджик, Гарант 5 ООД – Пловдив, Бик холд ООД – София и други. Г-н Велев е член на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България от нейното учредяване през 1996 година, а в момента е председател на управителния съвет. Избиран е за член на Съвета на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите, член на Националната комисия по корпоративно управление, член на настоятелството на Икономически университет – Варна, член на управителния съвет на Сребърния фонд, член на комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (Договора за партньорство), член на Националния икономически съвет, заместник-председател на Икономическия и социален съвет, заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и др.


"Финанс Инвест" ООД
Член на съвета на директорите


Юридическото лице "Финанс Инвест" ООД, град Пловдив се представлява в Съвета на директорати от Спас Борисов Видев (1962), който е завършил Университета за национално и световно стопанство в София. От 1987 г. е преподавател в ТУ София, филиал Пловдив в катедрата по Икономика. От 1993 г. се занимава с финанси и инвестиции последователно чрез Финансова къща "Акцепт Инвест" АД гр. Пловдив, а от 1996 г. чрез компанията "Финанс инвест". Г-н Видев е член на съвета на директорите или представляващ юридически лица в Съвета на директорите на Хидравлични елементи и системи АД – Ямбол, Елхим-Искра АД – Пазарджик, Българска роза АД – Карлово, Гарант 5 ООД – Пловдив и Финанс Инвест ООД – Пловдив. Г-н Видев е член на Националната комисия по корпоративно управление от нейното създаване.


Стефан Атанасов Николов
Член на съвета на директорите


Стефан Николов (1965) е завършил висше образование „Мениджмънт и управление” в Стопанска академия "Д.А. Ценов", Свищов. Заема ръководни длъжности в компании от частния бизнес. Управлява един от лицензираните български оператори на ваучери за храна Призма Лукс. Член на съвета на директорите на Боряна АД.