Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциацията на индустриалния капитал в България е сдружение с нестопанска цел. Тя е призната за представителна организация на национално равнище. Като представителна организация на работодатели, Асоциацията предоставя експертни становища по теми и проблеми, разисквани между партньорите в социалния диалог. Асоциацията участва в следните по-важни органи на трипартитен принцип – Национален съвет за тристранно сътрудничество, Национален съвет за безработица и насърчаване на заетостта към Министерство на труда и социалната политика, Национален съвет по професионална квалификация към Министерство на труда и социалната политика.
Към настоящия момент изпълнителният директор на Стара планина холд АД е председател на управителния съвет асоциацията. В нея членуват и повечето от дъщерните и асоциираните предприятия на холдинга. 

Съюз на икономистите в България
Съюзът на икономистите в България (СИБ) е сдружение с нестопанска цел. Съюзът съдейства за развитие и разпространяване на икономически знания и опит, участва в разработване и внедряване на икономически иновации и технологии в пазарното стопанство. Стара планина холд АД е колективен член на СИБ и оказва консултативно съдействие в дейността на неговия Управителен съвет. От 2008 година Стара планина холд е представена и в Управителния съвет на сдружението. Към настоящия момент председателят на Съвета на директорите на Стара планина холд АД е член на управителния съвет на СИБ. 

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
Стара планина холд АД има ползотворни връзки с асоциацията и активно подкрепя нейните инициативи и цялостната й дейност. Директорът за връзки с инвеститорите на холдинга има възможност чрез членството си управителния съвет на това сдружение с нестопанска цел да участва в разработване на становища по проекти в областта на законодателството и практиките на българския капиталов пазар; да осъществява по-тясно сътрудничество с останалите участници на капиталовия пазар; да ползва проучвания и изследвания на най-добрите практики в областта на корпоративното управление. В сдружението членуват директорите за връзки с инвеститорите на всички публични компании от групата на холдинга. 

Национална комисия по корпоративно управление
Националната комисия по корпоративно управление е създадена за целите на насърчаване прилагането на добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление. Комисията бе учредена на 3 септември 2009 г. на принципа на публично-частното партньорство за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление. Нейната мисия е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление. Стара планина холд АД, представляван от Спас Видев – член на Съвета на директорите, е член на НККУ от създаването на Националната комисия.

Германо-Българска индустриално-търговска камара
Германо-Българската индустриално-търговска камара работи за развитие, усъвършенстване и насърчаване на търговските и икономически отношения между България и Германия, съдейства за подобряване на инвестиционния климат и  допринася за изграждането на една добре функционираща бизнес среда. Стара планина холд АД е колективен член на ГБИТК, а търговският стокообмен на нашите предприятия с германската икономика има широк потенциал и това сътрудничество ще продължава да се развива в интерес на двете страни.

Българо-Украинска индустриална камара
Българо-Украинската индустриална камара насърчава и подпомага дейността на всички стопански и нестопански субекти, имащи за цел разширяване на българо-украинските търговско-икономически отношения. Стара планина холд АД е колективен член на БУИК от датата на нейното учредяване през 2012 година.