Капиталът на Стара планина холд АД е 21 000 000 лева, разпределен в 21 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинал един лев. Няма акции със специални права.
Няма споразумения, които водят до упражняване на контрол.
Стара планина холд АД притежава 121 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „СПХ ИНвест” АД притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон върху изброените общо 171 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.
По данни, получени от Централен депозитар АД, към 30 юни 2019 година Стара планина холд АД има 22 292 акционери, от които 66 юридически лица. Физическите лица притежават 38,6% от капитала на дружеството, а юридическите лица – 61,4%, като 18,0% от капитала е притежание на пенсионни фондове. 22,3% от капитала е притежание на чуждестранни инвеститори.
Акционери с над 5%: Potbul Invest Foundation - 22,17%, „Гарант-5“ ООД - 12,36%, ЗУПФ Алианц България - 6,88%.
Свободно търгуеми акции – 58,6%.

Сред акционерите на компанията са: