Капиталът на Стара планина холд АД е 21 000 000 лева, разпределен в 21 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинал един лев. Няма акции със специални права.
Няма споразумения, които водят до упражняване на контрол.
Стара планина холд АД притежава 226 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „СПХ ИНвест” АД притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон върху изброените общо 276 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.
По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2019 година Стара планина холд АД има 22 232 акционери, от които 66 юридически лица. Физическите лица притежават 39,4% от капитала на дружеството, а юридическите лица – 60,6%, като 17% от капитала е притежание на пенсионни фондове. 22,3% от капитала е притежание на чуждестранни инвеститори.
Акционери с над 5%: Potbul Invest Foundation - 22,17%, „Гарант-5“ ООД - 12,36%, ЗУПФ Алианц България - 6,37%.
Свободно търгуеми акции – 59,1%.

Сред акционерите на компанията са: