Капиталът на Стара планина холд АД е 21 000 000 лева, разпределен в 21 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинал един лев. Няма акции със специални права.
Няма споразумения, които водят до упражняване на контрол.
Стара планина холд АД притежава 226 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „СПХ ИНвест” АД притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон върху изброените общо 276 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.
По данни, получени от Централен депозитар АД, към 6 май 2021 година Стара планина холд АД има 22 160 акционери, от които 67 юридически лица. Физическите лица притежават 39,2% от капитала на дружеството, а юридическите лица – 60,8%, като 17,5% от капитала е притежание на пенсионни фондове. 22,6% от капитала е притежание на чуждестранни инвеститори.
Акционери с над 5%: Potbul Invest Foundation - 22,17%, „Гарант-5“ ООД - 12,36%, ЗУПФ Алианц България - 6,37%.
Свободно търгуеми акции – 59,1%.

Сред акционерите на компанията са: