Корпоративната политика на Стара планина холд АД и дружествата от групата се основава на отговорно, устойчиво и прозрачно управление съобразено с признатите стандарти и принципи за добро корпоративно и управление, с промените в нормативната, финансово-икономическата и среда, в която осъществяват дейността си дружествата от групата и с принципите на корпоративната социална отговорност, отразяващи отговорността на предприятията за влиянието им върху обществото, екологията и икономиката като цяло.

ОКОЛНА СРЕДА

Стара планина холд АД проявява особено внимание към въздействието върху околната среда, което производствата на предприятията от групата оказват. Те периодично докладват за оценка на влиянието върху околната среда и мерките, които се предприемат в това направление и ежегодно извършват инвестиции в изпълнение на общата корпоративна политика за преход към по-чиста и зелена икономика.

Основните политики на дружествата от групата са насочени към спазване на екологичните норми и стандарти за осъществяваните производствени дейности, към намаляване на вредните емисии от потреблението на електрическа енергия посредством изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични системи за генериране на енергия за собствени нужди и към прилагане на други мерки за енергийна ефективност.

Политиките на производствените предприятия от групата налагат периодичен преглед на въздействието върху околната среда от използването на енергия като са основно насочени към:

 • намаляване потреблението на енергия от конвенционални източници;
 • увеличаване на енергийната ефективност;
 • използване на по-малко замърсяващите горива;
 • внедряване на възобновяемите енергийни технологии.

В екологичните си програми дружествата от Групата на Стара планина холд АД са заложили и устойчиво се стремят към постигане на следните цели, относими към дейността им:

 • смекчаване на изменението на климата;
 • адаптиране към изменението на климата;
 • преход към кръгова икономика;
 • предотвратяване и контрол на замърсяването.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Успехите на предприятията се базират на социалната отговорност, която изисква отчитане на въздействието, което дейността на компанията оказва върху местната общност, обществото, екологията и икономиката като цяло. Този подход допринася за постигане на дългосрочните цели на групата и устойчив растеж, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

По отношение на заетите в предприятията от групата на Стара планина холд АД лица се прилагат много целенасочени политики, сред които:

 • Всички предприятия приемат и изпълняват годишни програми за здраве и безопасност при работа.
 • Осигурени са и регулярно се извършват безплатни медицински прегледи и грижа за всички заети в дружествата лица.
 • Предоставят се равни права и възможности за работа и кариерно развитие на заетите лица, които са обусловени единствено от квалификацията, личните качества и постигнатите резултати в работния процес. Не се допуска пряка или непряка дискриминация при наемане на работа или на работното място.
 • Системата за определяне на възнагражденията се основава на единни, обективни критерии, а системата за прилагане на бонуси към заплащането на заетите лица се основава единствено на постигнати добри резултати в работата.
 • Въведена е и се прилага политика за предоставяне на социални надбавки към възнагражденията на заетите лица - ежемесечно се предоставят ваучери за храна; заплащат се пътните разходи за отдалеченост от месторабота до постоянния адрес на заетите лица; предоставят се помощи за лечение, както и за лични поводи; предоставят се премии за Великденските и Коледните празници.
 • За заетите в предприятията от групата лица са сключени застраховки като застраховка „Живот”, „Трудова злополука” и „ Злополука и общо заболяване”.
 • Прилага се политика за постоянно насърчаване на обучението и квалификацията - във всички дружества от групата се организират и провеждат въвеждащи обучения, курсове за придобиване на професионална квалификация и/или обучения за повишаване на квалификацията.
 • За работници и служители, желаещи да повишат своето образование и квалификация по професия в сферата на дейност на предприятието, по-големите предприятия от Групата поемат стойността на 50 % от семестриалните такси за съответното висше учебно заведение.
 • По-големите предприятия работят в партньорство с професионални средни технически учебни заведения в съответния град като осигуряват условия за провеждане на дуална форма на обучение (обучение чрез работа) с ученици от 11-ти и 12-ти клас и предоставят стипендии за обучение на ученици от 8-ми до 10-ти клас.
 • Въпросите, свързани с качеството, околната среда, здравето и безопасността имат първостепенно значение и с тази цел основните предприятия поддържат и развиват интегрирани системи за управление в съответствие с изискванията на водещи международни стандарти по управление на качеството (ISO 9001:2015), околната среда (ISO 14001:2004), здравето и безопасността (OHSAS 18001:2007), с активното участие на висококвалифицирани и специалисти и инженери.
 • Стара планина холд АД и предприятията от групата ежегодно подпомагат развитието на местната общност чрез финансиране на различни спортни и социални организации, културни мероприятия, изграждането на инфраструктурни обекти в партньорство със съответната общинска власт и участват в социално и обществено значими дарителски акции.

ПОЛИТИКИ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ И КОНТРАГЕНТИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА

Дружествата от групата на Стара планина холд АД последователно прилагат политика, насочена към повишаване нивото на качество и гарантиране на безопасността на произвежданите продукти, които да удовлетворяват нарастващите потребности на клиентите. Регулярно се извършват съвместни анализи между отделите по продуктово планиране, проектиране, инженеринг и осигуряване на качеството, от една страна, и отделите по продажби и маркетинг, за да бъдат подобрени разработката на продукти, функционалността и качеството.

 • Дружествата от групата на Стара планина холд АД прилагат системи за управление на качеството и осъществяват производствената си дейност в съответствие с най-високите стандарти, приложими за съответното производство.
 • Дружествата от групата на Стара планина холд АД прилагат правила за конфиденциалност и защита на търговската информация и личните данни с оглед защита на клиенти, бизнес партньори и други заинтересовани лица.
 • Дружествата от групата на Стара планина холд АД предоставят на своите партньори коректна и навременна информация относно основните бизнес правила, продуктите, услугите и технологиите и насърчават лоялните работни и бизнес практики в съответствие с приетите правила за етично бизнес поведение и действащата регулация.
 • Дружествата от групата на Стара планина холд АД изискват от своите клиенти и доставчици да спазват основни международно признати антикорупционни стандарти и такива в областта на корпоративната етика, опазване на околната среда, защита правата на човека с цел установяване на устойчиво партньорство.
 • Дружествата от групата на Стара планина холд АД осъществяваме дейност само с доставчици, които изпълняват социалните си отговорности в областите: чисти доставки, съответствие с нормативните изисквания и социалните норми, информационна сигурност и зачитане на правата на човека, труда и безопасните и здравословни условия на труд.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ, ПОДКРЕПЯНИ ОТ СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Стара планина холд АД дарява Национален фонд "Свети Никола" с парични средства за летни лагени на деца в неравностойно положение. 

Във връзка с предприетите марки за преодоляване на пандемията от Ковид-19, Стара планина холд АД дарява на Агенцията за социално подпомагане дезинфекциращи продукти на обща стойност 100 хиляди лева. 

От 2003 година Стара планина холд АД участва ежегодно в благотворителната акция „Българската Коледа”, провеждана под егидата на Президента на Република България.

През 2017 година Стара планина холд АД направи парично дарение на националния инициативен комитет за честване на 140 години от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. 

Стара планина холд АД участва ежегодно в благотворителната акция „Великден за всеки”, провеждана от Българския червен кръст под патронажа на Омбудсмана на Република България. 

Стара планина холд АД участва редовно като главен спонсор на национално изложение „Изобретения. Трансфер. Иновации."

През 2015 година Стара планина холд АД участва като главен спонсор на Международна конференция по връзки с инвеститорите, която се проведе през месец септември в София. 

През 2014 година Стара планина холд АД подпомогна с парични средства пострадалите от наводненията райони в България и Сърбия.

През ноември 2013 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на Съюза на българските журналисти за провеждане на международна научна конференция „Кирило-Методиевите традиции и Дмитрий Лихачов: пътят към осмислянето на българския принос в европейската култура”.

Ежегодно Стара планина холд АД прави парично дарение за обявената от Президента на Република България инициатива „Подкрепи една мечта” за организиране на абитуриентски бал на младежи в неравностойно положение.

През февруари 2011 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на Обществения комитет за отбелязване на значими дати и събития на България в Европейския съюз „Свети Паисий Хилендарски” за честване на Националния празник на България 3-ти март и на Деня на славянската писменост 24-ти май. 

През май 2008 г. Стара планина холд АД направи парично дарениев полза на Икономическия университет – Варна за провеждане на научни конференции, организирани от катедра „Икономика и управление на индустрията” и за издаване на сборници с научни доклади от проведените конференции.

През март 2008 г. Стара планина холд АД направи парично дарение в полза на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство за провеждане на научни конференции и за издаване на сборници с научни доклади от проведените конференции.

От 2008 г. Стара планина холд АД подкрепя финансово Съюза на икономистите в България за организиране и провеждане на конкурс „Млад икономист”.

През ноември 2006 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на сдружение с нестопанска цел "София - вечната и святата" за организиране и провеждане на юбилеен концерт.

Стара планина холд АД подкрепя финансово Националното движение “Българско наследство”, което организира летни експедиционни бригади с мото “Съхрани българското” под патронажа на Президента на Република България.

През октомври 2004 г. Стара планина холд АД направи парично дарение за международния форум „Културните коридори в Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство”, с цел привличане на вниманието на политици, експерти и представители на бизнеса към богатото културно наследство на Югоизточна Европа и възможностите то да бъде съхранено и ползвано в интерес на целия регион, както и да бъде създадена регионална експертна мрежа и регионален фонд, които да работят за реализиране на конкретни проекти в тази област.

През юни 2004 г. Стара планина холд АД направи парично дарение в полза на Фондация “Институт за икономика и международни отношения” – неправителствена организация, осъществяваща дейността си с нетърговска цел и в обществена полза, за разработка на тема “Цената на ромското включване”.

През септември 2003 г. Стара планина холд АД участва в благотворителна акция в памет на шведския министър на външните работи Ана Линд, като дари средства за развитието на детско-юношеския спорт у нас.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x