Стара планина холд обединява промишлени предприятия, посветени на производството на продукти, които задоволяват различни нужди на хората и бизнеса.
Ние искаме да участваме в развитието на българската промишленост като постигнем европейско и световно ниво на качество, производителност и рентабилност на нашата дейност.
Нашият успех ще бъде споделен между всички страни, които взимат участие в неговото реализиране.

Нашите ценности

Ние вярваме, че светът винаги ще има нужда от модерна и продуктивна промишленост и че материалните продукти остават фундаментална основа на благосъстоянието в целия свят.
Ние вярваме, че българската промишленост може да приеме предизвикателството на ускореното развитие, което налага глобалната икономика чрез акцент върху знанията на хората, иновациите, родени от тях и инвестициите, които ги реализират.
Ние вярваме, че постигането на високи цели е награда за труда и съдействието на всички участващи в развитието ни и че е възможно широко споделяне на успеха.

Нашето бъдеще

Стара планина холд ще продължи да управлява дъщерните дружества, като си поставя високи цели в областта на качеството, производителността и рентабилността.
Водещ приоритет за нас е увеличаване на производителността. Ние продължихме да инвестираме и по време на кризата. Разчитаме на по-бързото възстановяване на икономиките в развитите държави, в частност на нашите основни дистрибутори и клиенти. Първостепенна задача ще бъде запазване на основните пазари и разширяване на клиентската база. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество и къси срокове на доставка.
В тези условия постигането на добър финансов резултат при очаквания обем производство е основна задача за преодоляване на кризисния период с цел недопускане на спад в пазарната капитализация на дружествата от групата, с което да се гарантират вложенията на акционерите и тяхната доходност.

Защита на околната среда

Като дружество от холдингов тип, което не извършва самостоятелна търговска дейност, Стара планина холд АД е насочил своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. Холдингът проявява особено внимание към въздействието върху околната среда, което имат производствата на нашите предприятия. Те ежегодно докладват за оценка на влиянието върху околната среда и мерките, които се предприемат в това направление.
М+С Хидравлик АД има Програма за енергийна ефективност и за намаляване разхода на природни ресурси. Като резултат в паросиловата централа мазута за отопление беше заменен с газ, а на много места се премина на лъчисто-газово отопление. Това елиминира окончателно замърсяването на атмосферата със серни окиси, а също така намали разхода на енергийни ресурси поради липсата на загуби по преносната мрежа.
Хидравлични елементи и системи АД разполага с пречиствателна станция за отпадни води с филтър-преса за обезвреждане водите от галваничния участък. Съблюдава се спазването на нормативно определените нива на параметрите на пречистените води, които подлежат на контрол.
Елхим-Искра АД осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда. През месец декември 2007 г. е въведена и действа Система за управление на околната среда.
От 2006 г. Фазан АД въведе в редовна експлоатация автоматизирана станция за пречистване на отпадните технологични води.
Всички промишлени предприятия от групата имат утвърдени от РИОСВ програми за управление на отпадъците и изпълняват посочените в нормативните актове изисквания.