29.03.2023

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2022 година, заверен от одитор.

Годишен финансов отчет  в ESEF формат.

Карта за оценка на корпоративното управление, приложение към годишния доклад

Годишен финансов отчет по форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз