ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент за минали години

Примерен образец на ПЪЛНОМОЩНО

Примерен образец на ПЪЛНОМОЩНО от наследници на акционер 

 

 

 

 

Дивидентна политика

Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Първоначалният капитал на дружеството е бил 1750 хил. лева.

Брутната сума, разпределена под формата на паричен за дивидент през този период е в размер на над 49,0 милиона лева.

Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 28 пъти.

Брутният дивидент на предприятията от групата на Стара планина холд за 26 финансови години е в размер на 244,8 милиона лева.

 

Актуален дивидент

Общото събрание на акционерите, проведено на 8 юни 2023 година, взе решение за разпределение от чистата печалба за 2022 г. сума в размер на 6 544 630,42 (шест милиона петстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и две стотинки) за изплащане на дивиденти..

Брутна сума на дивидента: 0,31579 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,30 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 1 август 2023 г.

Срок за изплащане на дивидента – 6 месеца, последна дата – 1 февруари 2024 г.

Право на дивидент имат лицата, които притежават акции на 22.06.2023 г.

Изплащането на дивидента се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД в страната.

Акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД получават актуалния дивидент, както следва:

Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници – от съответния инвестиционен посредник – в продължение на една седмица, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.
Стара планина холд АД превежда сумата на Централен депозитар АД. Централен депозитар своевременно превежда сумата на Вашия инвестиционен посредник, с когото сте сключил договор.
При изплащане на дивиденти инвестиционните посредници са длъжни към началната дата за изплащане на дивидента, посочена от дружеството, да осигурят възможност на изплащане на дивидента на акционерите, които са техни клиенти. Ако не сте посочили банкова сметка, инвестиционният посредник е длъжен да върне сумата от непотърсените дивиденти на Централен депозитар АД. Централният депозитар връща натрупаната сума на Стара планина холд, като ни предоставя списък с непотърсените дивиденти при инвестиционни посредници. 

Списъкът с адресите и телефоните на инвестиционните посредници се публикува на сайта на Комисията за финансов надзор.

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получават дивидента си във всеки офис на Интернешънъл Асет банк АД в страната в продължение на шест месеца, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.
Централният депозитар предоставя на банката списък на акционерите с разпределен дивидент. В посочения период Вие можете да посетите кой да е офис на банката в страната и да поискате изплащане на полагащия Ви се дивидент срещу представяне на документ за самоличност.

Списък с адресите и телефоните на офисите на Интернешънъл Асет банк АД. Дивидентът се изплаща на каса лично или на пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно). Дивидентът на починал акционер се получава в офис на банката по следния ред: (1) При единствен наследник – удостоверение за наследници. (2) При повече от един наследник – удостоверение за наследници и нотариално заверено пълномощно (или пълномощни) от наследниците. Банката не задържа оригинални документи.

Дивидент за минали години 

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Стара планина холд Ви дължи неполучения от Вас дивидент за последните 5 финансови години. За да бъде получен, дивидентът следва да бъде поискан. 

Тук можете да се запознаете с ПРОЦЕДУРАТА за получаване на дивидент за предходни години и съвети за попълване на онлайн формата на заявление за получаване на дивидент.

За Ваше удобство, Стара планина холд АД приема да изплати натрупания дивидент за последните 5 финансови години чрез еднократен превод по личната Ви банкова сметка в българска банка. За целта е необходимо да попълните онлайн форма на заявление, в което да посочите и личната банкова сметка на акционера в българска банка, като приложите официален документ, издаден от банката, който съдържа данни за банковата сметка. На посочения от Вас имейл за обратна връзка ще получите пълна информация за резултатите от обработването на заявлението, а начислената сума се превежда в началото на следващия месец. Разходите по превода на сумата са за наша сметка.

 

Още информация относно дивидента за минали години

 

Изплащане на дивиденти на наследници

Дивидентът на починал акционер може да се получи. При единствен наследник дивидентът се изплаща при представяне на удостоверение за наследници. Когато наследниците са повече от един, следва да имате предвид, че на основание чл. 177 от Търговския закон, Стара планина холд АД не изплаща дивидента, разпределен между наследниците, дори в случай, че всички наследници присъстват при плащането. Правото на получаване на дивидент от наследници се упражнява само по пълномощие с нотариална заверка на подписите. Наследниците могат да упълномощят един от тях или трето лице.  

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент от наследници

Образец на ПЪЛНОМОЩНО от наследници за получаване на дивидент

Тук можете да се запознаете с ПРОЦЕДУРАТА за получаване на дивидент за предходни години и съвети за попълване на онлайн формата на заявление за получаване на дивидент.

 

Съветваме Ви да се запознаете с процедурата за НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ.

Корпоративното ръководство на Стара планина холд АД насърчава участието на акционерите в Общото събрание.
Поканата за общото събрание, освен в Търговския регистър, се обявява чрез медията, в която публикуваме регулираната информация, съобщава се на Българската фондова борса и може да бъде видяна в тази секция и в секцията Новини на нашия сайт.

Правила за гласуване чрез пълномощник

Правила за гласуване чрез кореспонденция

Образец на пълномощно 

Образец за гласуване чрез кореспонденция 

2024 година. ПоканаМатериали по дневния ред

2023 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2022 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2021 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2020 година. Покана; Материали по дневния ред Протокол; Дивидент

2019 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2018 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2017 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2016 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2015 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2014 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2013 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент 


СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ

В зависимост от съдържанието си, правата по една акция могат да бъдат обособени в две основни групи:

1. ИМУЩЕСТВЕНИ
А. право на дивидент;
Б. право на ликвидационен дял;
В. право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството.

2. НЕИМУЩЕСТВЕНИ
2.1. УПРАВИТЕЛНИ:
А. право на участие в управлението;
Б. право на глас;
В. право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството.

2.2. КОНТРОЛНИ:
А. право на публична информация;
Б. право да се иска назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
В. право на защита на членството;
Г. право на отмяна решенията на общото събрание.

 

ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АКЦИИ
НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Защита на лични данни

За нас е от изключително значение защитата на Вашите лични данни при използването на услугите на дружеството и искаме да Ви информираме как, за какви цели и в какви срокове се обработват Вашите лични данни:

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се използват само за цели, предвидени в закона.

 

  • Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на дружеството: 1113 София, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9.
  • Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител.
  • Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства.
  • Стара планина холд АД не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.
  • Стара планина холд АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.

 

Календар на корпоративните събития:

2024 година

2023 година 

2022 година


Корпоративното управление на Стара планина холд АД осигурява навременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството.

Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите и потенциалните инвеститори.

Съветът на директорите е приел процедура за избягване и разкриване на конфликти на интереси. Стара планина холд АД няма и не допуска сделки между дружеството и членовете на съвета на директорите и свързани с него лица.

Съветът на директорите декларира пред управлението на борсата, пред своите акционери и пред инвестиционната общност, че ще извършва дейността си в съответствие с принципите на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Важни документи:
Устав на Стара планина холд АД
Кодекс за етично поведение
Правила за организирането и провеждането на общи събрания на акционерите
Правила за гласуване чрез пълномощник
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Политика относно обработването на личните данни
Политика за сделки със заинтересувани и свързани лица
Политика за предоставяне и разпространяване на информация
Правила за вътрешен контрол и управление на риска
Общи правила за членовете на Съвета на директорите
Политика за възнагражденията на членовете на СД
Процедура за подбор на одитор
Правила за работа на Одитния комитет


СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ

Нормативна уредба
Регламенти*:
Регламент 537-2014 за независимия финансов одит
Регламент 596-2014 относно пазарната злоупотреба
* Източник: EUR-Lex – Официален вестник на Европейския съюз

Закони*:
Закон за публично предлагане на ценни книжа
Закон за пазарите на финансови инструменти
Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Закон за счетоводството
Закон за независимия финансов одит
Закон за комисията за финансов надзор
Търговски закон
* Източник: LEX.BG – българският правен портал

Наредби на КФН*:
Наредба № 2 ...за разкриването на информация от публичните дружества
Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа
Наредба № 37 за признаването на приетите пазарни практики
Наредба № 39 за разкриване на дялово участие в публично дружество
Наредба № 40 за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар
Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията
* Източник: КФН

Правила на БФБ-София
(източник: БФБ)

Още за Вашите права...