Корпоративното ръководство на Стара планина холд АД насърчава участието на акционерите в Общото събрание.
Поканата за общото събрание, освен в Търговския регистър, се обявява чрез медията, в която публикуваме регулираната информация, съобщава се на Българската фондова борса и може да бъде видяна в тази секция и в секцията Новини на нашия сайт.

Правила за гласуване чрез пълномощник

 

2020 година. Покана; Образец на пълномощно; Материали по дневния ред

2019 година. Покана; Образец на пълномощно; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2018 година. Покана; Образец на пълномощно; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2017 година. Покана; Образец на пълномощно; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2016 година. Покана; Образец на пълномощно; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Отчет на одитния комитет; Отчет на ДВИ; Доклад за възнагражденията; Протокол; Дивидент

2015 година. Покана; Образец на пълномощно; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Отчет на одитния комитет; Отчет на ДВИ; Доклад за възнагражденията; Протокол; Дивидент

2014 година. Покана; Образец на пълномощно; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Отчет на одитния комитет; Отчет на ДВИ; Политика за възнагражденията; Декларации; Одитор; Други; Протокол; Дивидент

2013 година. Покана; Образец на пълномощно; Упражнено право на акционер; Писмо от акционера; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Отчет на одитния комитет; Отчет на ДВИ; Протокол; Дивидент

2012 година. Покана; Образец на пълномощно; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Отчет на одитния комитет; Отчет на ДВИ; Протокол; Дивидент

2011 година. Покана; Обява в ТР; Образец на пълномощно; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Отчет на одитния комитет; Отчет на ДВИ; Протокол; Дивидент

2010 година. Покана; Образец на пълномощно; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Отчет на одитния комитет; Отчет на ДВИ; Протокол; Дивидент

2009 година. Дневен ред; Проекти за решения; Покана; Образец на пълномощно; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Доклад на ДВИ; Протокол; Дивидент

2008 година. Дневен ред; Покана; Проекти за решения; Годишен доклад; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Доклад на ДВИ; Пълномощно; Протокол; Дивидент

2007 година. Дневен ред; Покана в ДВ; Покана в-к Пари; Доклад за дейността; Финансов отчет; Пояснителни бележки; Одиторски доклад; Доклад на ДВИ; Пълномощно; Протокол; Дивидент
Често задавани въпроси, свързани с приетото на 15 юни 2007 год. решение за увеличение на капитала на дружеството.